KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา13 - 14 มกราคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ ห้อง 309 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.6 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคะแนนความพึงพอใจต่อโครงการนี้ไม่น้อยกว่า 3.51
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เห็นว่าการเข้าร่วมโครงการนี้ได้แนวทางในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติ การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการแก้ปัญหาในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนขึ้นจากเดิม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติ การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตลอดจนความก้าวหน้าและปัญหาในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์
2.เพื่อให้คณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษา การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์
3.เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติที่ชัดเจนขึ้น

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี 2555 มีนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 56 จำนวน 6 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติ และรหัส 55 จำนวน 8 คน อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ รวมทั้งนักศึกษารหัส 53-54 จำนวน 13 คนอยู่ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นควรจัดโครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติ การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตลอดจนความก้าวหน้าและปัญหาในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้เพื่อคณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษา การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตลอดจนแนะแนวทางแก้ปัญหาในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้แนวทางในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติและที่ชัดเจนขึ้น ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

รายละเอียด

กำหนดการโครงการเร่งรัดการการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)
วันอังคารที่ 13 และวันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ณ ห้อง 309 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*****************************

วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558
08.20-08.30น. ลงทะเบียน
08.30-08.40น. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกล่าวเปิดโครงการฯ
รองศาสตราจารย์ ดร. ลินจง โปธิบาล
08.40-10.30 น. นักศึกษารหัส 53 นำเสนอความก้าวหน้าในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติ และคณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ
10.30-12.50 น. นักศึกษารหัส 54 นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ
12.50-13.00 น. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกล่าวปิดโครงการฯ
พุธที่ 14 มกราคม 2558
08.20-08.30น. ลงทะเบียน 08.30-08.40น. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกล่าวเปิดโครงการฯ
รองศาสตราจารย์ ดร. ลินจง โปธิบาล
08.40-10.30 น. นักศึกษารหัส 55 นำเสนอความก้าวหน้าในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติ และคณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ
10.30-12.50 น. นักศึกษารหัส 56 นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ
12.50-13.00 น. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกล่าวปิดโครงการฯ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th