KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษาสาขาการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางการผดุงครรภ์

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา2 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ ห้องปราณีตฯ อาคาร 1 และห้อง 516 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

กลยุทธ์ 1: จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัดที่ S1.3 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยทางการผดุงครรภ์เพิ่มขึ้นในระดับมากขึ้นไป 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการผดุงครรภ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์ในระดับมากขึ้นไป 3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความมีความรู้ความเข้าใจ และมี 1) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 2) ทักษะการเรียนรู้ 3) ทักษะด้านการสื่อสารและสารสนเทศ 4) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา และ 5) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้นในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการสัมมนาทางวิชาการ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการผดุงครรภ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์
3. เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 2) ทักษะการเรียนรู้ 3) ทักษะด้านการสื่อสารและสารสนเทศ 4) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา และ 5) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการแก่นักศึกษาตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมประสบการณ์ดังกล่าว จึงได้กำหนดการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางการผดุงครรภ์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการสัมมนาทางวิชาการ รวมทั้งนักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (collaboration, teamwork and leadership) 2) ทักษะการเรียนรู้ (learning skills) 3) ทักษะด้านการสื่อสารและสารสนเทศ (communications and information) 4) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) และ 5) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (computing and ICT literacy) รวมทั้งนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการผดุงครรภ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และเป็นประโยชน์ในการศึกษา การปฏิบัติการผดุงครรภ์ การทำวิทยานิพนธ์ และการวิจัยทางการผดุงครรภ์ต่อไป

รายละเอียด

โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*************************

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้อง 516 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
หัวข้อ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
13.00 – 13.10 น. ลงทะเบียน
13.10 – 13.30 น. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา
13.30 – 15.30 น. การสัมมนาหัวข้อ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา
นำสัมมนาโดย 1. นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย
2. นางสาวจารุพร เพชรอยู่
3. นางสาวทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ
4. นางสาวพัชยา ฟั่นล้อม
ผู้ร่วมสัมมนา นักศึกษาสาขาการผดุงครรภ์รหัส 56

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประณีตฯ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
หัวข้อ การวิจัยแบบทดลองและกึ่งทดลอง
13.00 – 13.10 น. ลงทะเบียน
13.10 – 13.30 น. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ฉวี เบาทรวง
13.30 – 15.30 น. การสัมมนาหัวข้อ การวิจัยแบบทดลองและกึ่งทดลอง (Experimental and Quasi-Experimental Research Design)
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ฉวี เบาทรวง
นำสัมมนาโดย 1. นางสาวนภศพร ชัยมาโย
2. นางสาวปาริฉัตร แซ่ลิ้ว
3. นางสาวแสงเดือน ศิริพร
4. นางสาวเนตรนภา ขวัญยืน
ผู้ร่วมสัมมนา นักศึกษาสาขาการผดุงครรภ์รหัส 56

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้อง 516 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
หัวข้อ เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
13.00 – 13.10 น. ลงทะเบียน
13.10 – 13.30 น. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
โดย รศ.ดร. ฉวี เบาทรวง ประธานสาขาวิชาการผดุงครรภ์
13.30 – 15.30 น. การสัมมนาหัวข้อ เครื่องมือการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิฑิตพัฒนา
นำสัมมนาโดย 1. นางพัชรินทร์ เงินทอง
2. นางสาวเจิดนภา แสงสว่าง
3. นางสาวพรรณี คารมย์
4. นางสาวมนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์
ผู้ร่วมสัมมนา นักศึกษาสาขาการผดุงครรภ์รหัส 56
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้อง 516 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
หัวข้อ การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
13.00 – 13.10 น. ลงทะเบียน
13.10 – 13.30 น. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช ชูโต
13.30 – 16.00 น. การสัมมนาหัวข้อ การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช ชูโต
อาจารย์ ดร. นงลักษณ์ เฉลิมสุข
นำสัมมนาโดย 1. นางสาวเยาวลักษ์ มาก๋า
2. นางสาวกรณ์ศศิร์ หนุนทรัพย์
3. นางสาววรัญญา มูลธิโต
ผู้ร่วมสัมมนา นักศึกษาสาขาการผดุงครรภ์รหัส 56

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th