KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 558431 เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4”

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา2 มีนาคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.17 : จำนวนกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

- ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ได้พัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับมากขึ้นไป - ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ได้ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับมากขึ้นไป - ผู้เข้าร่วมโครงการได้เผยแพร่ผลงานวิจัยร้อยละ 100

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานการทำวิจัยในสถานการณ์จริง
2.เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4

หลักการและเหตุผล

ตามที่กลุ่มผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา558431 การวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ และชนิดของการวิจัยทางการพยาบาล กระบวนการวิจัย วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการ และรายงานการวิจัย สามารถอ่านและเข้าใจผลงานวิจัย ตลอดจนใช้ผลการวิจัยในการพยาบาล และสามารถทำวิจัยเบื้องต้นได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และใช้ทักษะในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
กลุ่มผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา558431 การวิจัยทางการพยาบาล จึงได้จัดโครงการ“การนำเสนอผลงาน วิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4” ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกปฏิบัติการทำการวิจัยและนำเสนอผลงานการวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาพยาบาล อันจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การนำเสนอผลการวิจัยในสถานการณ์จริง และเป็นการเผยแพร่ผลงานการวิจัยแก่สาธารณชน

รายละเอียด

กำหนดการเปิดการนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
วันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-----------------------------------

13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียน
13.15 – 13.30 น. พิธีเปิดการนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
13.30– 16.00 น. ชมการนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาล และรับประทานอาหารว่างระหว่างชมการนำเสนอผลงานวิจัย

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th