KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการการประกวดโครงงานการสร้างเสริมสุขภาพ (กระบวนวิชา 558492) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปกติและนานาชาติ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

กลยุทธ์ที่ 2 : จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัดที่ S1.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

- ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 70 ได้รับความรู้ในเรื่องนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในระดับมากขึ้นไป
- ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพแก่ประชาชน
3. เพื่อนำนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปสู่การปฏิบัติได้จริง
4. เพื่อให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการทางสุขภาพแบบต่าง ๆ
5. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานร่วมกันเป็นทีม
6. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานทั้งในและนอกองศ์การ

หลักการและเหตุผล

การสอนวิชาโครงการพัฒนาสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นและแนวโน้มภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการและวิชาชีพการพยาบาลในด้านการบริหาร การศึกษา การบริการ การวิจัย องค์กรวิชาชีพและจริยธรรมได้นั้น สำหรับในปีการศึกษา 2557 คณะผู้สอนวิชาโครงการพัฒนาสุขภาพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ เพราะคณาจารย์เชื่อว่า การมีนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมจะนำไปสู่การกระตุ้นให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งคนปกติและคนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งไม่ติดต่อและเรื้อรัง ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านสุขภาพที่เรียนนำมาพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการการประกวดโครงงานการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ คิดสร้างสรรค์โครงการที่พัฒนาสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนไทย อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป

รายละเอียด

กำหนดเปิดการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 -17.00 น.
ณ ห้องประชุมเปรียบฯ ชั้น 2 อาคาร 1
วันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 -16.00 น.
ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-----------------------------------

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
13.00 – 16.45 น. นำเสนอโครงการนวัตกรรมทางสุขภาพ ที่ห้องประชุมเปรียบ ชั้น 2 อาคาร 1

วันที่ 2 มีนาคม 2558
13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียน
13.15 – 13.45 น. พิธีเปิดการประกวดโครงงานการสร้างเสริมสุขภาพ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
13.45 - 15.30 น.เชิญชมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางสุขภาพ
15.30 – 16.00 น. ประกาศผลรางวัลโครงการนวัตกรรม
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างขณะนำเสนอผลงาน

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th