KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ “การนำเสนอผลงานวิจัยสู่ผู้เกี่ยวข้อง”

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา16 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

กลยุทธ์ที่ 8 : สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและการไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
9 : สร้างขวัญกำลังใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยสนับสนุนงบประมาณ เผยแพร่บทความงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ให้บุคลากรของคณะฯ ทราบ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัด S2.5 : จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานวิจัย ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทีมสุขภาพ ร้อยละ 80 เข้าร่วมรับฟังผลการวิจัยและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยแก่พยาบาลวิชาชีพ/บุคลากรทีมสุขภาพ ผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็น ผู้นำและศูนย์รวมวิชาการทางการพยาบาล โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย และการพึ่งพาตนเอง ซึ่งคณะฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนางานวิจัยทางการพยาบาล โดยได้มีการสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ บุลากรทีมสุขภาพทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่คณาจารย์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้ทราบผลการศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงตามเป้าหมายที่กำหนด
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการโครงการ “การนำเสนอ ผลงานวิจัยสู่ผู้เกี่ยวข้อง” เพื่อให้นักวิจัย ได้นำผลงานวิจัยไปสู่พยาบาลวิชาชีพ บุลากรทีมสุขภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยในอนาคต รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมกัน จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการไปนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการ “การนำเสนอผลงานวิจัยสู่ผู้เกี่ยวข้อง”
วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2558
ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง และ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
......................

โครงการวิจัยเรื่องที่ 1 : วันที่ 16 มีนาคม 2558
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. เสวนาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. เสวนาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
16.00-16.30 น. ปิดโครงการ
โครงการวิจัยเรื่องที่ 2 : วันที่ 17 มีนาคม 2558
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. เสวนาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. เสวนาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
16.00-16.30 น. ปิดโครงการ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th