KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ “การจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์” ครั้งที่ 3

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ สถานีวิทยุสื่อสารมวลชน FM 100 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

กลยุทธ์ที่ 8 : สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและการไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
9 : สร้างขวัญกำลังใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยสนับสนุนงบประมาณ เผยแพร่บทความงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ให้บุคลากรของคณะฯ ทราบ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัด S2.5 : จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ได้รับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สาธารณชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
2. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นำสู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
3. มีการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็นผู้นำและศูนย์รวมวิชาการทางการพยาบาล โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย และการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้วิสัยทัศน์ของคณะฯ บรรลุตามเป้าหมาย มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดให้มีระบบส่งเสริมสนับสนุน การรวบรวมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัยจึงได้กำหนดจัดโครงการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ขึ้นในครั้งนี้ โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวม คัดสรร งานวิจัยของคณาจารย์ในคณะฯ เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ และประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

กำหนดการโครงการ “การจัดการความรู้ทางงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2558
-----------------
การออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 100
2 มีนาคม 2558
14.30-14.45 น. อ..ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ
14.45-15.15 น. อ.ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
9 มีนาคม 2558
14.30-14.45 น. ผศ.ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์
14.45-15.15 น. อ.ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
16 มีนาคม 2558
14.30-14.45 น. ผศ.สุวิท อินทอง
14.45-15.15 น. รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
23 มีนาคม 2558
14.30-14.45 น. รศ.สุธิศา ล่ามช้าง
14.45-15.15 น. ผศ.ดร.ประทุม สร้อยวงค์

หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ การสัมภาษณ์ ลงบทความ
1. รศ.ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม (นมแม่)
2. รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ (นอร์ดิก)
3. ผศ.ดร.อุษณีย์ (เด็ก 0-5 ปี )
4. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย (ผู้สูงอายุ ต.หนองหอย)

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th