KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ : Build Up Your Self – Confidence

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ ห้อง 308 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R 1.10 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจในตนเองในระดับมากขึ้นไป
2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการคิดวิเคราะห์ในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. ให้นักศึกษาได้มีความมั่นใจในตนเอง
2. ให้นักศึกษามีหลักการคิดวิเคราะห์

หลักการและเหตุผล

การศึกษาเล่าเรียนและการใช้ชีวิต ในช่วงการเป็นนักศึกษานั้น ล้วนมีปัจจัยต่างๆ มากมายที่จะทำให้นักศึกษา ประสบความสำเร็จ สามารถครองตน ครองงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพยายามใฝ่หาความรู้ด้วยตัวเอง การใช้ความคิด วิเคราะห์แยกแยะ รวมถึงการหาประสบการณ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของชีวิตได้
ดั้งนั้น เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรนานนาชาติ เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถครองตน ครองงาน สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรนานาชาตินี้ขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
: Build Up Your Self - Confidence วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00-15.30 น.
ณ ห้อง 308 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
------------
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.45 -09.00 น. พิธีเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.00 – 10.30 น. How to Build Up Your Self – Confidence.
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น. Be a Better Thinker , Use Critical Thinking .
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. Sharing Experience : What it takes to live and work abroad.
โดย คุณสรณะ วอนพระพร
คุณถนอมลักษณ์ คันธธาศิริ
15.00 – 15.30 น. ประเมินผล และรับประทานอาหารว่าง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th