KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเร่งรัดการการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษา รหัส 57

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา9 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน N4-411 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R 1.5 : ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
R1.6: ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
R1.9: ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.นักศึกษามีความก้าวหน้าในการทำการค้นคว้าอิสระร้อยละ 70
2. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 70
3.นักศึกษามีความเข้าใจจริยธรรมที่นักวิจัยพึงปฎิบัติเพิ่มขึ้นร้อยละ 70

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษารหัส 57 สามารถเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระได้ภายในภาคการศึกษาที่ 2/2558
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ
3. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจจริยธรรมที่นักวิจัยพึงปฎิบัติ

หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพยาบาลมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 โดยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาแผน ก และการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาแผน ข ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสำเร็จได้ภายในเวลาที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ จึงได้จัดโครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษา 57 เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ความช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาในการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างสำหรับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการโครงการเร่งรัดการการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษา รหัส56
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องเรียน N4-411 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
………………………………………………………………………………………

08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิด
09.00 - 10.00 น. การนำเสนอหัวข้อและโครงร่างการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษารหัส 57
10.00 - 10.15 น. พัก
10.15 - 12.00 น. การนำเสนอหัวข้อและโครงร่างการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษารหัส 57 (ต่อ)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. การนำเสนอหัวข้อและโครงร่างการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษารหัส 57 (ต่อ)
15.00 - 15.15น. พัก
15.15 - 16.30น. การนำเสนอหัวข้อและโครงร่างการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษารหัส 57 (ต่อ)

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th