KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาบุคลากรและสรุปผลงานประจำปี 2558 หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก เรื่อง แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา6 กันยายน พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัด R6.8 : ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ในการทำงานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด (บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าคนละ 10 ชั่วโมงต่อปี)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่อง Best Practice
2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการจัดทำโครงการพัฒนางานของตนเองได้
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีสร้างความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยสาธิตฯมีความรู้เรื่อง Best Practice
2. เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการจัดทำโครงการพัฒนางานของตนเองได้
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน

หลักการและเหตุผล

ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก ซึ่งดำเนินงานมาตลอดปี ๒๕๕8 มีทั้งที่ประสบผลสำเร็จและประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การวางแผนต้องมีการทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และควรสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อศึกษาความสำเร็จหรือปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง ทบทวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
Best Practice คือการปฏิบัติทั้งหลายที่สามารถก่อให้เกิดผลที่เป็นเลิศ หรือวิธีปฏิบัติที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศ Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก จึงเป็นวิธีการทำงานใหม่ที่ต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่ตอบสนองความคาดหวังของชุมชน ผู้ปกครอง และเป้าหมายของศูนย์เด็กเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ศูนย์เด็กเล็กประสบความสำเร็จ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
บุคลากรของหน่วยสาธิตฯ ทุกคนล้วนเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งในการดำเนินงานให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องมีการทบทวนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี ๒๕๕8 อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยสาธิตฯ และเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการสัมนาบุคลากรของหน่วยงานประจำปี 2558
หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
เรื่อง แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก
ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*******************************

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ที่หน่วยสาธิตฯ
09.00 – 10.30 น. ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก
วิทยากร โดย ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. ประชุมกลุ่มหาแนวทางในการจัดทำโครงการ
วิทยากร คุณสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. นำเสนอผลงานของแต่ละห้อง
15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.00 น. มอบรางวัลแก่ผู้นำเสนอผลงานดีเด่น อันดับ 1 , 2 และ 3
สรุปและปิดการสัมมนา

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th