KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.11 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการในระดับมากขึ้นไป
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจความเป็นผู้นำและการแลกเปลี่ยนทักษะ การประกันคุณภาพในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ของสโมสรนักศึกษากับสถาบันอื่น
3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกับนักศึกษากับสถาบันอื่น

หลักการและเหตุผล

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกลุ่มผู้นำนักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมทั้งเป็นส่วนกลางในการประสานงานระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะช่วยเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ การมีเครือข่ายในการทำงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพ เป็นบัณฑิตที่พึงพาตนเองได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่สามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการ เปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนารูปแบบของการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา
วันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
และสรุปการศึกษาดูงาน จังหวัดชลบุรี
**********************************

วันที่ 30 มิถุนายน 2558
08.00-19.00 น. เดินทางจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงที่พัก
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
09.00-12.00 น. ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
14.00-15.00 น. ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ต่อ)
15.00 น. เดินทางไปที่พักจังหวัดชลบุรี
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
09.00-12.00 น. “สรุปเนื้อหาสาระที่ได้จากการดูงาน”
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. นำเสนอ เนื้อหาสาระจากการศึกษาดูงาน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
07.00-21.00 น. เดินทางกลับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 192 KB
ดาวน์โหลด : 181 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th