KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์”

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ โรงแรมมณีนาราคร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R6.8 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนาให้มีความรูความสามารถและทักษะในการทํางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย ได้รับการพัฒนาความสามารถหลัก ในด้านการสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน และการสื่อสารได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 80 จากจำนวนหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ในสำนักงานคณะฯ
2. หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน และการสื่อสาร สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ความพึงพอใจของการจัดโครงการฯ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.41

วัตถุประสงค์

1. ในด้านการสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน และการสื่อสาร
2. เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร (Reinforcement) ตามแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของคณะฯ มีการแบ่งงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น 5 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงิน การคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และมีการแบ่งหน่วยงานภายใน 5 สายงานของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งสิ้น 18 หน่วย โดยแต่ละงาน-หน่วย มีหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยมีหน้าที่ บริหารจัดการ กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ปัจจุบันสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย จำนวนทั้งสิ้น 23 คน
เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานใน สำนักงานคณะฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของคณะ ตลอดจนได้นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยในสำนักงานคณะฯ จะต้องมีความรู้ และความเข้าใจ รวมทั้งมีทักษะในการบริหารในด้านการถ่ายทอด การสื่อสาร การสอนงาน การควบคุม การกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และการปฏิบัติงานประจำของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ ดังนั้น สำนักงานคณะฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยในสำนักงานคณะฯ ให้มีทักษะ และสามารถถ่ายทอด สื่อสาร สอนงาน และการควบคุม กำกับติดตามการดำเนินงาน จึงเห็นสมควรให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน” สำหรับหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์” ในครั้งนี้

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน”
สำหรับหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์”
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมมณีนาราคร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
************************
วัน 19 สิงหาคม 2558
08.15 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนาฯ
โดย ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
09.00 – 10.15 น. บรรยาย “เทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงาน และติดตามงาน”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันทศุภวัฒน์
10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. บรรยาย “เทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงาน และติดตามงาน” (ต่อ)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันทศุภวัฒน์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. บรรยาย “การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการปฏิบัติงาน”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันทศุภวัฒน์
14.30 – 16.00 น. สุนทรีย์เสวนา ประสบการณ์ การสอนงาน การมอบหมายติดตามงาน และการถ่ายทอดสื่อสาร ภายในหน่วยงาน

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th