KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ สวนบัวรีสอร์ท อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R ๑.๕ : ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ นักศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

๙.๑ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกการทำงานเป็นทีมในระดับมากขึ้นไป
๙.๒ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในระดับมากขึ้นไป
๙.๓ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมได้พัฒนาตนเองในระดับมากขึ้นไป
๙.๔ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

๗.๑ ให้นักศึกษาฝึกการทำงานเป็นทีม
๗.๒ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต
๗.๓ ให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง
๗.๔ ให้นักศึกษาได้รู้ถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ นอกจากจะมีการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จากกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรแล้ว ยังสามารถเสริมสร้างได้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จ
สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00-15.45 น.
ณ สวนบัวรีสอร์ท อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
..................................
08.00-08.45 น. - ผู้เข้าร่วมโครงการ เดินทางจากคณะพยาบาลศาสตร์ ไปสวนบัวรีสอร์ท อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
08.45 -09.00 น. - พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
09.00 -10.30 น. - รู้จัก รู้ใจ ใจฉัน ใจเธอ เรียนอย่างไรให้มีความสุข โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิท อินทอง และทีมงาน
10.30-10.45 น. - รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. - รู้จัก รู้ใจ ใจฉัน ใจเธอ เรียนอย่างไรให้มีความสุข (ต่อ) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิท อินทอง และทีมงาน
12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. - เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
โดย คุณวันทนีย์ แสงวัฒนรัตน์ คุณเจลจิรา อุปละ คุณกาญจนา เมฆอุดม ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
14.00-14.30 น. - รับประทานอาหารว่าง
14.30-15.00 น. - สรุปกิจกรรม ประเมินผลโครงการและปิดโครงการ
15.00 -15.45 น. - ผู้เข้าร่วมโครงการ เดินทางกลับคณะพยาบาลศาสตร์

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th