KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา25 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R 1.6 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
R 1.9 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

9.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในระดับมากขึ้นไป
9.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง

วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
7.2 เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง

หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยการศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การฝึกภาคปฏิบัติเป็นการนำความรู้ภาคทฤษฏีไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในหอผู้ป่วย เป็นแนวทางในการศึกษาวิทยานิพนธ์ และนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมหลังจากสำเร็จการศึกษา
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ เป็นหลักสูตรหนึ่งในคณะพยาบาลศาสตร์ ในปีที่ 1 ได้จัดการศึกษาภาคทฤษฏี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 จนถึงภาคฤดูร้อน ส่วนในปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรกจะเป็นการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาล และในปัจจุบันงานป้องกันการติดเชื้อมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น จากการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนื่องจากการย้ายถิ่นของประชากรจากประเทศหนึ่งเข้าสู่ประเทศหนึ่งอันจะนำมาซึ่งปัญหาการติดเชื้อหรือโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์มากยิ่งขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กับบุคคลที่ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับประเทศ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากสำเร็จการศึกษา ทางสาขาวิชาฯ จึงใคร่จัดให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2557
ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
--------------------------------------------
วันที่ 25 เดือนธันวาคม 2557
05.00 – 08.00 น. เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
08.00 – 09.00 น. พักรับประทานอาหารเช้า
09.00 – 12.00 น. เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก (ต่อ)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. ดูงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
16.30 - 18.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
18.00 – 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 น. เดินทางเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 26 เดือนธันวาคม 2557
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 – 12.00 น. ดูงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก (ต่อ)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 18.00 น. เดินทางกลับเชียงใหม่
18.00 – 18.30 น. พักรับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.00 น. เดินทางกลับเชียงใหม่ (ต่อ)

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th