KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


How to be a happy student in the 21st century

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

๑ : พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R๑.๑๐ : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

8.1 หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วนักศึกษามีกำลังใจในการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับมากขึ้นไป
8.2 หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วนักศึกษามีความรู้และการปรับตัวให้เท่าทันในสังคมปัจจุบันในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการเรียนและการใช้ชีวิต
7.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้และการปรับตัวในสังคมปัจจุบัน

หลักการและเหตุผล

พยาบาลนั้น เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในระบบบริการสุขภาพ เนื่องจากเป็นผู้ที่ดูแล ผู้ป่วยและผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น พยาบาลจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้การดูแลผู้รับบริการ ครอบครัว และชุมชนได้อย่างครอบคลุมและเป็นองค์รวม
การศึกษาในระดับพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่ง สำคัญ โดยเฉพาะในระดับชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงที่นักศึกษาสำหรับเริ่มก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลอย่าง แท้จริง นักศึกษายังต้องให้การพยาบาลและรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งต้องอาศัยทั้ง ความรู้และทักษะในการพยาบาล ตลอดจนทักษะในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การสร้างกำลังใจในการเรียนและการใช้ชีวิต จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ช่วยให้นักศึกษาพร้อมและก้าวผ่านเข้าสู่การเป็นพยาบาลที่ดี
ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ได้เรียนและฝึกปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีความสุข เกิดความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันได้ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ตระหนักเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาขึ้นในครั้งนี้

รายละเอียด

กำหนดการโครงการพัฒนานักศึกษา : How to be a happy student in the 21st century
สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557
เวลา 08.00-15.30 น.
ณ สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่
********************
08.00 น. นักศึกษาและคณาจารย์ออกเดินทางจากคณะพยาบาลศาสตร์
08.45-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.45 น. - กล่าวเปิดการสัมมนา
- บรรยายหัวข้อ Are you a 21st Century student ?
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
09.45 – 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง
10.00- 12.00 น. “Digital media self-directed learning in the 21st century”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. “How to use social media in a smart way ”
โดย คุณศรีทัย สีทิพย์
15.00-15.30 น. ประเมินผล และเดินทางกลับ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th