KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ครั้งที่ 2) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน 513 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

1 : พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R 1.5 : ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
R1.6: ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

9.1 ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เข้าใจและได้แนวทางในการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ในระดับมากขึ้นไป
9.2 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 9.3 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในการจัดทำวิทยานิพนธ์

วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและได้แนวทางในการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
7.2 เพื่อเร่งรัดให้นักศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
7.3 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในการจัดทำวิทยานิพนธ์

หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2555 ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 9 คน ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาตามแผนการศึกษา มีความชัดเจนในการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง และมีแนวทางที่สามารถจะสำเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา หลักสูตรฯ จึงได้จัดให้มีการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อที่คณะกรรมการบัณฑิตประจำสาขาฯ จะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดไว้

รายละเอียด

โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ครั้งที่ 2)
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องเรียน 513 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
------------------------------------
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557
เวลา 13.00 – 13.30 ลงทะเบียน กล่าวเปิดโครงการ และให้ความรู้
ในเรื่องจริยธรรมในการจัดทำวิทยานิพนธ์ โดย รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ ประธานสาขาฯ
13.30 – 14.45 น. การนำเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
โดย นักศึกษา คนที่ 1-5
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.15 น. การนำเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
โดย นักศึกษา คนที่ 6-9
16.15 – 16.30 น. ประเมินผล

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th