KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา18 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.9 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 - นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานบริการสุขภาพในการดูแลสุขภาพชุมชนตามประเด็นปัญหาต่างๆในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 -นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพยาบาลในระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

7.1 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน
7.2 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานบริการสุขภาพในการดูแลสุขภาพชุมชนตามประเด็นปัญหาต่างๆในชุมชน
7.3นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพยาบาลในระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน

หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนมีนักศึกษาในปี 2556 จำนวน 4 คน และนักศึกษาในปี 2557จำนวน 4 คน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีประสบการณ์ในด้านชุมชนน้อย การศึกษาดูงานในเรื่องระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน เป็นการช่วยให้นักศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพยาบาลชุมชนได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากนักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงจากวิทยากรในพื้นที่ ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจึงพิจารณาเห็นว่าควรจัดทำโครงการศึกษาดูงานครั้งนี้ขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการ โครงการศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน **************************** 8.00-8.30 น. เดินทางจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8.30 -12.30 น. การบรรยาย “ระบบบริการปฐมภูมิและการดำเนินงานดูแลสุขภาพชุมชน ตำบลอุโมงค์” โดย คุณเรณู มีปาน 12.30-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00-14.00 น. การบรรยาย “ระบบบริการปฐมภูมิและการดำเนินงานดูแลสุขภาพชุมชน ตำบลอุโมงค์” โดย คุณเรณู มีปาน (ต่อ) 14.00-15.30 น. ศึกษาดูงานระบบสุขภาพชุมชนตำบลอุโมงค์ 15.30-16.00 น. สรุปและซักถามข้อสงสัย 16.00-16.30 น. เดินทางกลับคณะ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th