KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา18 มกราคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ บ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.5: ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
R1.12 : ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

9.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรในระดับมากขึ้นไป
9.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม และแหล่งประโยชน์ต่างๆ ในระดับมากขึ้นไป
9.3 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการศึกษาในระดับมากขึ้นไป
9.4 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
7.2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับรุ่นพี่ และคณาจารย์
7.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
7.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม และแหล่งประโยชน์ต่างๆ
7.5 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
7.6 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์

หลักการและเหตุผล

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการศึกษาที่มีลักษณะการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากในการเรียนในระดับปริญญาตรี ซึ่งนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพ ทั้งด้านวิชาการ ด้านวิจัย มีทักษะชีวิต และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน ทั้ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตลอดจนการทำการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระเพื่อพัฒนาไปสู่การพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ความชำนาญขั้นสูงภายหลังสำเร็จการศึกษา การปฐมนิเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญในการเตรียมนักศึกษาใหม่ของทุกหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้สูงอายุและนักวิจัยด้านผู้สูงอายุ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการเรียนในหลักสูตร มีแนวทางในการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียด

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ รหัส 57
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557
ณ บ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 18.30-18.45 น. พิธีเปิด แนะนำคณาจารย์
โดย ประธานสาขาวิชาฯ ของฝากจากครู - ข้อคิดจากผู้สอนถึงผู้เรียนและให้ความรู้ เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์สำหรับนักศึกษา
โดย คณาจารย์ในสาขาฯ
เวลา 19.00- 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 20.00- 21.00.น. ความทรงจำเมื่อวันวานและประสบการณ์ที่อยากบอก
โดย ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มสัมพันธ์
โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3
เวลา 21.00- 22.00 น. สังสรรค์ระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่ และน้องใหม่ ปิดงาน

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th