KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษา: การบรรยายพิเศษเรื่อง ปัญหาด้านพัฒนาการ ในเด็กป่วย

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา31 มีนาคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน NT 407 อาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R 1.9 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

9.1 ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด
9.2 ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านพัฒนาการในเด็กป่วยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
9.3 ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กป่วย

วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการในเด็กป่วย
7.2 เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กป่วย

หลักการและเหตุผล

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก ชั้นปีที่ 1 จะเรียนกระบวนวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง (555726) ซึ่งเป็นกระบวนวิชาเกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเด็กป่วยและการดูแลเด็กป่วย ปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ พัฒนาการและจิตวิญญาณที่พบบ่อยในเด็กป่วย กลไกการเกิดปัญหา และการพยาบาลในทารกแรกเกิดวิกฤต เด็กป่วยเฉียบพลันและวิกฤต และเด็กป่วยเรื้อรัง โดยใช้หลักการดูแลที่ยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง และเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการในเด็กป่วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาฯ จึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษาในสาขา วิชาฯ โดยเชิญวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ สร้อยสุดา วิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง ปัญหาด้านพัฒนาการในเด็กป่วย ในวันที่ 31 มีนาคม 2558

รายละเอียด

โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษา: การบรรยายพิเศษ เรื่องปัญหาด้านพัฒนาการในเด็กป่วย วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้อง NT 407 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 มีนาคม 2558
13.00 – 16.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง ปัญหาด้านพัฒนาการในเด็กป่วย วิทยากร รองศาสตราจารย์ สร้อยสุดา

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th