KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนานักศึกษา “คุณธรรมนำปัญญา จิตอาสาพัฒนาชุมชน”

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา28 มีนาคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

การพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.5 ความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 80 %ได้ฝึกการมีจิตสาธารณะในระดับมากขึ้นไป
9.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 80% ได้ทำงานเป็นทีมในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

7.1 นักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกการมีจิตสาธารณะ
7.2 ฝึกการทำงานเป็นทีม

หลักการและเหตุผล

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เริ่มเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นปีแรก ซึ่งการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้น มีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ที่นักศึกษาได้ศึกษาผ่านมาเป็นอันมาก ต้อง เรียนรู้และปรับตัวด้วยตนเองมากขึ้น ต้องเรียนรู้ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นที่จะให้นักศึกษาที่ได้เข้ามาศึกษาเป็นคนดี เก่ง สุข มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของจิตสาธารณะ ฝึกการทำงานเป็นทีม และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา รู้จักเป็นผู้ให้ มีความเสียสละ มีน้ำใจ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาปรับตัวและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการ “คุณธรรมนำปัญญา จิตอาสาพัฒนาชุมชน ”
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 07.30-14.30 น.
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. วัดปันเส่า และวัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่
**********************************
07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน ณ สนามวอลเล่ย์บอล หน้าหอ 2 หญิง
08.00 - 08.30 น. ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด
โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
09.00 - 09.30 น. เดินทางไปสถานที่จัดกิจกรรม
09.30 – 12.00 น. กิจกรรมพัฒนาคณะฯ / วัด
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. - กิจกรรมพัฒนาคณะฯ / วัด (ต่อ)
- ประเมินผลโครงการ และเดินทางกลับ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th