KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.5 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

9.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับมากขึ้นไป 9.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

7.๑ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
7.๒ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรวิชาชีพการพยาบาล
7.3 เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์ อดทน และเสียสละ

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ นักศึกษา จะต้องออกไปประกอบวิชาชีพการพยาบาล ต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่นในทีมการพยาบาล จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กรวิชาชีพและสังคม ดังนั้น นักศึกษาจึงจำเป็นต้องมีความรู้ด้านองค์กรวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ อดทน และเสียสละ เพื่อให้สามารถครองตน ครองคน ครองงาน และเป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์ในสังคมเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*******************************
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น. - พิธีเปิด และปัจฉิมโอวาท
๐๘.๔๕-๐๙.๓๐ น. - บรรยายเรื่อง “บนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
09.30-๑1.3๐ น. - บทบาทสภาการพยาบาลและสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช.
- บรรยายเรื่อง วิชาชีพการพยาบาลกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ รองนายกสภาการพยาบาล และนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช.
11.3๐-๑2.0๐ น. บทบาทสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
โดย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑5.๓๐ น. นานาทัศนะต่อวิชาชีพการพยาบาล
โดย นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว นางจิตกัญญา วัฒนวงศ์วิจิตร นางสาวอรรธางค์ ปัญญางาม นายวชิรวิทย์ สมพงษ์ ผู้ดำเนินรายการอภิปราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี
๑5.30-16.00 น. ประเมินผล และรับประทานอาหารว่าง
๑๘.3๐-๑๙.3๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.3๐-๒๑.3๐ น. ร้อยเรียงดวงใจ สายใจพยาบาล มช.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิท อินทอง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th