KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Tip to prepare manuscript for publication”

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

เพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีศักยภาพในการดำเนินการวิจัยอย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

S2.1 จำนวนสาขาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ S2.5 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความเข้าใจในหัวข้อที่จัดเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย
2. เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาสามารถจัดทำบทความวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็นผู้นำและศูนย์รวมวิชาการทางการพยาบาล โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย และการพึ่งพาตนเอง ซึ่งคณะฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนางานวิจัยทางการพยาบาล โดยได้มีการสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการบรรยายพิเศษด้านการวิจัยเพื่อให้คณาจารย์ของคณะฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยแก่คณาจารย์และนักศึกษา จึงได้จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Tips for preparing manuscripts for publication” เพื่อเป็นประโยชน์ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ
การบรรยายพิเศษ“Tips for preparing manuscripts for publication”
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1
---------------
13.00-13.15 ลงทะเบียน
13.15-13.30 น. กล่าวเปิดโครงการ
โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล
13.30-15.00 น. การบรรยาย หัวข้อเรื่อง “Tips for preparing manuscripts for publication” By Professor Dr.Therasa Stone
15.00-15.30 น. ตอบข้อซักถาม และปิดโครงการ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th