KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สัมมนาหัวข้อโครงร่างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา9 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.5 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

9.1 ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 9.2 ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 9.3 ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับข้อแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ในระดับมากถึงมากที่สุด 9.4 ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นในระดับมากถึงมากที่สุด

วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 7.2 เพื่อให้อาจารย์ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 นักศึกษาจะต้องผ่านการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบียนเรียนครบ 2 ปีการศึกษา โดยจะใช้ข้อบังคับนี้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 6 คน ได้เรียนกระบวนวิชาต่างๆ แล้ว 1 ปีการศึกษาตามแผนกำหนด ดังนั้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถดำเนินการจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ตามกำหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้พิจารณาเห็นว่าควรจัดโครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิจัย เพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์จากข้อคิดเห็นและข้อแนะนำจากอาจารย์

รายละเอียด

โครงการสัมมนา เรื่อง หัวข้อโครงร่างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13.00 – 13.00 น. ประธานสาขาวิชาฯกล่าวเปิดการสัมมนา 13.00 – 13.30 น. จริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ วิทยากร รศ.สุธิศา ล่ามช้าง เลขานุการและกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มช 13.30 – 14.30 น. นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ 14.30 – 14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 14.45 – 16.00 น. นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ (ต่อ) 16.00 น. ประธานสาขาวิชาฯกล่าวปิดการสัมมนา





   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th