KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Manuscript Writing Workshop” ประจำปี 2558

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา13 - 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

เพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีศักยภาพในการดำเนินการวิจัยอย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

S2.5 : จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิม์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเขียนบทความ วิจัยระดับนานาชาติ
2. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสามารถจัดทำบทความวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติได้

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็นผู้นำและศูนย์รวมวิชาการทางการพยาบาล โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย และการพึ่งพาตนเอง ซึ่งคณะฯ ได้ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญด้านการวิจัย ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในด้านความรู้ การพัฒนาการเรียนการสอน และการบริการวิชาการสู่สังคม โดยได้มีการสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และบุคลากรให้สามารถผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากลสอดคล้องกับปัญหาของสังคมและประเทศชาติและสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Manuscript Writing Workshop” ประจำปี 2558โดยการเชิญวิทยากรผู้มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำแนะนำในการเขียนบทความวิจัย และให้อาจารย์และบุคลากรได้ลงมือปฏิบัติในการเขียน manuscript ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการ “Manuscript Writing Workshop” ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558
ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
--------------
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยาย “Introduction to manuscript writing workshop” By Professor Dr. Pranee Liamputtong Medical Anthropologist and Personal Chair in Public Health School of Public Health & Human Biosciences, Faculty of Health Sciences La Trobe University, Australia เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 17.00 น. จัดกลุ่มเขียนบทความวิจัย/วิชาการ เวลา 17.00 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย เวลา 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น เวลา 19.00 – 20.00 น. จัดกลุ่มเขียนบทความวิจัย/วิชาการ (ต่อ) วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 – 12.00 น. จัดกลุ่มเขียนบทความวิจัย/วิชาการ (ต่อ) เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 17.00 น. จัดกลุ่มเขียนบทความวิจัย/วิชาการ (ต่อ) เวลา 17.00 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย เวลา 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น เวลา 19.00 – 20.00 น. จัดกลุ่มเขียนบทความวิจัย/วิชาการ (ต่อ) วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 – 12.00 น. นำเสนอบทความวิจัย/วิชาการ เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 16.00 น. นำเสนอผลงานจัดทำบทความวิจัย/และวารสารที่จะส่งผลงานฯ เวลา 16.00 – 16.30 น. พิธีปิดโครงการ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th