KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 41

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา18 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.10 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีการตระหนักถึงการพัฒนาตนเองมากกว่า 80 % 9.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตบริการ และบุคลิกภาพที่ดีมากกว่า 80 % -ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเรื่องทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลและจิตบริการระดับมากขึ้นไป (ตัวชี้วัดใน Action Plan ค่ะ)

วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
7.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา
7.3 เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและการมีจิตบริการในการทำงาน

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 41 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ นักศึกษาจะต้องออกไปปฏิบัติงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่นในทีมการพยาบาล จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านความรู้ บุคลิกภาพ ที่ดี และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กรและสังคม และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข เมื่อจบการศึกษาแล้วยังคงมีความรักสามัคคีกันและรักสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 41
วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ โรงแรมกรีนเลค อ.เมือง จ.เชียงใหม่
********************************
08.00-08.30 น. เดินทางไปโรงแรมกรีนเลค
08.30-08.45 น. - พิธีเปิด และปัจฉิมโอวาท
08.45-09.45 น. - บรรยายเรื่อง “ การพัฒนาตนเอง ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
09.45-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00-12.00 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน โดย คุณดำรง หลวงแสน คุณสมาคม บุญยงค์ คุณปาณิสรา ดาวลับเมฆ คุณภัคพงษ์ มาป้อ คุณเยาวลักข์ อินต๊ะแสน ดำเนินรายการโดย อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. บรรยายหัวข้อ “ บริการประทับจิตด้วย Service Mind ”
โดย คุณศรีทัย สีทิพย์
15.00-16.00 น. - สรุปกิจกรรม ประเมินผล - รับประทานอาหารว่าง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th