KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สถิติขั้นสูงกับงานวิจัยทางการพยาบาล”

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา10 - 11 มกราคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

1 เพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีศักยภาพในการดำเนินการวิจัยอย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

S2.1 จำนวนสาขาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ S2.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก S2.4 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

8.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบแผนการวิจัย เทคนิคการวิจัยและเลือกใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม ในการดำเนินงานวิจัยแต่ละเรื่องได้อย่างถูกต้อง 8.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย

วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบแผนการวิจัย เทคนิคการวิจัยและเลือกใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม ในการดำเนินงานวิจัยแต่ละเรื่องได้อย่างถูกต้อง
7.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็นผู้นำและศูนย์รวมวิชาการทางการพยาบาล โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย และการพึ่งพาตนเอง ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 – 2557ที่ผ่านมาจำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์และนักวิจัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่ยังมีจำนวนไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อให้วิสัยทัศน์ของคณะฯ บรรลุตามเป้าหมายในการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ละนักวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์และนักวิจัยเพื่อการดำเนินงานวิจัย
ในการทำวิจัยนั้นจำเป็นต้องมีการออกแบบแผนการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางหรือทิศทางในการดำเนินงานวิจัยให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งแบบแผนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยที่ดีจะตองกำหนดให้เหมาะสมกับปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดในการวิจัย การออกแบบแผนการวิจัย เทคนิคการวิจัยที่ดีและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมและตรงกับแบบแผนการวิจัยนั้น ๆ เพื่อให้ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการออกแบบแผนการวิจัยจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของงานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สถิติขั้นสูงกับงานวิจัยทางการพยาบาล”เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถดำเนินงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และถ่ายทอดต่อไป รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สถิติขั้นสูงกับงานวิจัยทางการพยาบาล”
วันที่ 10 - 11 มกราคม 2558ระหว่างเวลา 08.00-16.30น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
------------------
วันที่ 10มกราคม 2558: การออกแบบงานวิจัยทางการพยาบาลและสถิติพื้นฐาน
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เวลา 09.00 – 12.00 น. การวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิทยากร :รองศาสตราจารย์ ดร.จรณิต แก้วกังวาล และคณะ
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.30 น. สถิติเบื้องต้นกับงานวิจัยทางการพยาบาล (ฝึกปฏิบัติ) - สถิติเขิงพรรณนา - สถิติเชิงอนุมาน 1) Parametric statistics: t-test, ANOVA, correlation, regression 2) Nonparametric statistics: chi-square test, Wilcoxon signed-rank test, Mann-Whitney U test วิทยากร :รองศาสตราจารย์ ดร.จรณิต แก้วกังวาล และคณะ
เวลา 16.30–17.00 น. ซักถาม
วันที่ 11มกราคม 2558: สถิติขั้นสูงกับงานวิจัยทางการพยาบาล
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 12.00 น. สถิติขั้นสูงกับงานวิจัยทางการพยาบาล • ANOVA, MANOVA • Factor analysis • SEM • Regression วิทยากร :รองศาสตราจารย์ ดร.จรณิต แก้วกังวาล และคณะ
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.00 น. สถิติขั้นสูงกับงานวิจัยทางการพยาบาล (ต่อ) • ANOVA, MANOVA • Factor analysis • SEM • Regression วิทยากร :รองศาสตราจารย์ ดร.จรณิต แก้วกังวาล และคณะ
เวลา 16.30–17.00 น. ซักถาม - ปิดโครงการ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th