KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การส่งเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติการทำคลอดและการดูแลผู้คลอด

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา1 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 - 1 กันยายน พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ ห้องคลอด โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

S 1.3 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80มีความรู้และทักษะการปฏิบัติการทำคลอดปกติได้ถูกต้องและปลอดภัยในระดับมากขึ้นไป 8.2 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80มีความรู้และทักษะการปฏิบัติการการดูแลผู้คลอดในระยะที่ 1-4 ของการคลอดได้ถูกต้องและปลอดภัยในระดับมากขึ้นไป -3- 8.3 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความมั่นใจในการปฏิบัติการทำคลอดปกติในระดับมากขึ้นไป 8.4 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความมั่นใจในการปฏิบัติการการดูแลผู้คลอดในระยะ ที่ 1-4 ของการคลอดในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการปฏิบัติการทำคลอดปกติได้ถูกต้องและปลอดภัย
6.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการปฏิบัติการดูแลผู้คลอดในระยะที่ 1-4 ของการคลอดได้ถูกต้องและปลอดภัย
6.3 เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจในการปฏิบัติการทำคลอดปกติ
6.4 เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจในการปฏิบัติการดูแลผู้คลอดในระยะที่ 1-4 ของการคลอด

หลักการและเหตุผล

กลุ่มกระบวนวิชาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้ดำเนินงานจัดการเรียนการสอนตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 2 (554491) เป็นกระบวนวิชาที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลผู้คลอดปกติ ผู้คลอด มีภาวะเสี่ยงและมีการคลอดผิดปกติ สามารถทำคลอดปกติ รวมทั้งการตัดและซ่อมแซมฝีเย็บ การช่วยเหลือผู้คลอดที่มีภาวะเสี่ยงและมีการคลอดผิดปกติ การบริบาลทารกเกิดใหม่ การส่งเสริม การเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาและการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดากับทารกเกิดใหม่ได้
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษามีจำนวน 4 กลุ่ม ๆ ละ 16-17 คน มีระยะเวลาการฝึกปฏิบัติกลุ่มละ 4 สัปดาห์ ๆละ 4 วัน นักศึกษาฝึกปฏิบัติที่แหล่งฝึก 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และโรงพยาบาลนครพิงค์ เนื่องจากแหล่งฝึกแต่ละแห่งมีนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันอื่นร่วมฝึกปฏิบัติด้วย อีกทั้งจำนวนผู้รับบริการน้อยลง ทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติประสบการณ์ต่าง ๆน้อยลงไม่ครบตามข้อกำหนดของกระบวนวิชา การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติการทำคลอดและการดูแลผู้คลอด เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา และมีคุณภาพสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด

ระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 ถึง วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 17-18 ตุลาคม
2558 เวลา 07.30-16.00 น. ณ ห้องคลอด โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 1.1 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 18-19 กรกฎาคม 2558
1.2 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 25-26 กรกฎาคม 2558
กลุ่มที่ 2 2.1 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 15-16 สิงหาคม 2558
2.2 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 22-23 สิงหาคม 2558
กลุ่มที่ 3 3.1 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 12-13 กันยายน 2558
3.2 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 19-20 กันยายน 2558
โดยสรุป กลุ่มละ 4 วัน รวมทั้งหมด 12 วัน

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th