KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษาเรื่อง การปฏิบัติการพยาบาล กุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา21 เมษายน พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน NT 409 อาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R 1.9 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

9.1 ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูงในเรื่องการวางแผนจำหน่ายเด็กป่วยที่มีภาวะซับซ้อนและการปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูงเพิ่มขึ้นในระดับมากถึงมากที่สุด
9.2 ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด
9.3 ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับศิษย์เก่าในระดับมากถึงมากที่สุด

วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูงในเรื่องการวางแผนจำหน่ายเด็กป่วยที่มีภาวะซับซ้อนและการปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง
7.2 เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับศิษย์เก่า

หลักการและเหตุผล

ด้วยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงแก่เด็กป่วยที่มีภาวะซับซ้อนแบบองค์รวมและยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลางโดยใช้ความรู้ทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ และในหลักสูตรนักศึกษาจะต้องเรียนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองและเรียนรู้จากการปฏิบัติของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาฯ จึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาฯ เรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูงจากศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญฯ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูงยิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการโครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษา
เรื่องการปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง
วันที่ 21 เมษายน 2558
ณ ห้องเรียน NT 409 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 21 เมษายน 2558
13.00 – 13.10 น. - ประธานฯ กล่าวเปิดโครงการฯ
13.10 – 14.30 น. - การวางแผนจำหน่ายเด็กป่วยที่มีภาวะซับซ้อน วิทยากร โดย นางสาวภาวิณี โอภาสถิรกุล
14.30 – 14.40 น. - รับประทานอาหารว่าง
14.40 – 16.00 น. - การปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง วิทยากร โดย นางสาวโปร่งนภา อัครชิโนเรศ
16.00 - ประธานฯ กล่าวปิดโครงการฯ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th