KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาทักษะการเขียนและนำเสนอเชิงวิชาการ สำหรับนักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา20 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน N4-309 ชั้น 3 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

S1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
S1.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

9.1 ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการในระดับมากขึ้นไป 9.2 ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการนำเสนอเชิงวิชาการในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ
7.2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการนำเสนอเชิงวิชาการ

หลักการและเหตุผล

การศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นการศึกษาต่อยอดที่มีจุดเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพ การเขียนและการนำเชิงวิชาการเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการเผยแพร่ความรู้สู่วงกว้าง และจะนำมาซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นแล้วบริบททางสังคมในขณะนี้ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาของศตวรรษที่ 21 ซี่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมมากมาย มีการพัฒนาก้าวหน้าของทุกมิติรอบด้าน การคิด เขียน และนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมที่แตกต่างไปจากเดิม การเขียนและการนำเสนอเชิงวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตั้งแต่การวางแผนจัดระบบความคิด นำไปสู่การเขียน และนำเสนอแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งจะส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้มีประสิทธิภาพ ยังผลให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และมีการพัฒนาต่อยอดขององค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ ซึ่งหากนักศึกษาได้มีการนำทักษะการ
เขียนและการนำเสนอทางวิชาการมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถจัดระเบียบความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงสื่อสารผ่านทางการเขียนและการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการนำเสนอเชิงวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเขียนและการนำเสนอ ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการเขียนและนำเสนอเชิงวิชาการ” ที่ได้จัดขึ้นในเดือนพศจิกายน 2557 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงหลักการ และรับคำแนะนำชี้แนะจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งทางหลักสูตรฯ หวังว่านักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะจากการเข้าร่วมในโครงการนี้ จะส่งผลให้นักศึกษามีศักยภาพในการเขียนและนำเสนอทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรตที่ 21 และส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียน การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ และการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการเขียนและนำเสนอเชิงวิชาการ”
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 09.00 น. เปิดการสัมมนา โดย ศ.ดร.วารุณี ฟองแก้ว
เวลา 09.00 – 10.30 น. Academic Writing Skills
เวลา 10.30 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.00 - 12.00 น. Academic Writing Skills (cont.)
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.30 น. Academic Writing Skills (cont.)
เวลา 14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.00 - 16.00 น. Academic Writing Skills (cont.)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
เวลา 09.00 – 10.30 น. Academic Presentation Skills
เวลา 10.30 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.00 - 12.00 น. Academic Presentation Skills (cont.)
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.30 น. Academic Presentation Skills (cont.)
เวลา 14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.00 - 16.00 น. Academic Presentation Skills (cont.)
เวลา 16.00 – 16.30 น. สรุปผลและปิดการสัมมนา

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th