KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา5 - 6 กันยายน พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.6 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

8.1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย และการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นด้านการวิจัย และการเรียนการสอน

หลักการและเหตุผล

กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพยาบาลชุมชนและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จากสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้า ขณะเดียวกันปัญหาสุขภาพของประชาชนก็มีความซับซ้อนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อม พยาบาลชุมชนจึงต้องมีความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงการพัฒนาและใช้งานวิจัยเพื่อการพัฒนาในระบบริการสุขภาพรวมถึงการ บูรณาการในด้านการเรียนการสอน
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาให้อาจารย์ได้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอาจารย์ขึ้นโดยเน้นให้มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน การทำวิจัยที่พัฒนาตัวผู้วิจัย และบูรณาการการเรียนการสอนได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ กับคณาจารย์อาวุโสของกลุ่มวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำเอาความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยต่อไป

รายละเอียด

โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2558
ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่
***********************

วันที่ 4 กันยายน 2558

08.30 - 09.15 น. ออกเดินทางจากคณะพยาบาลศาสตร์ไปปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่
09.15 - 09.45 น. ลงทะเบียน
09.45 – 10.00 น. ผู้แทนกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ผศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ กล่าวเปิดการประชุม
10.00 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยชุมชน โดย รศ.ดร.วิลาวัณย์ เสนารัตน์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยชุมชน โดย รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง 16.00 – 17.00 น. พักผ่อนตามอัศยาศัย 17.00 – 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน โดย รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ และอาจารย์อาวุโส * (อาหารว่างเสริฟในห้องประชุม)
วันที่ 5 กันยายน 2558
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน 09.30 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน โดย ผศ.ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 15.00 น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน 15.00 – 15.45 น. เดินทางกลับคณะพยาบาลศาสตร์โดยสวัสดิภาพ * (อาหารว่างเสริฟในห้องประชุม)

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th