KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ ประจำปี 2559

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา31 มีนาคม พ.ศ. 2559
สถานที่จัด ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

มุ่งทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R4.2:ระดับความ สำเร็จในการสืบสาน อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมศาสนา ประเพณีไทย ท้องถิ่นล้านนา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

8.1ร้อยละของคณะกรรมการฯที่เข้าร่วมโครงการ 8.2 แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

วัตถุประสงค์

7.1เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ ได้มีการประเมินแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2559
7.2 เพื่อให้มีการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560
7.3เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการฯ

หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการพัฒนาระบบกายภาพ ให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะฯ จัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริม สนับสนุนและดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นล้านนาและศาสนา ตลอดจนระบบกายภาพที่เน้น Green and Cleanประเมินผลการดำเนินงาน การพัฒนาและปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพที่เป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศาสนาและการพัฒนาระบบกายภาพ ประจำปี 2559 ครั้งนี้ขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการโครงการ
เรื่อง สัมมนาคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ประจำปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 31มีนาคม 2559
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 08.30 – 09.30 น. พิธิเปิดการสัมมนาฯ และสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผล การดำเนินงานไตรมาส 1-4ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ 09.30 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.00 – 12.00 น. การจัดโครงการ/กิจกรรมในไตรมาส 1-4ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น. ร่าง แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย คณะกรรมการฯ 14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15.00 – 16.30 น. ร่าง แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 16.30 น. ปิดสัมมนา

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th