KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา20 เมษายน พ.ศ. 2559
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

กลยุทธ์ของแผนฯ

1. บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ของบุคลากรภายในคณะฯ
3. สร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ของบุคลากรภายในคณะฯ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

S 6.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะฯ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ได้เอกสารรายงานสรุปความคิดเห็นของนักศึกษา และลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ เกี่ยวกับการดำเนินการ ตลอดจน ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินการของคณะฯในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า 1 ฉบับ
2. ได้เอกสารรายงานสรุปจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT) สำหรับคณะฯ 1 ฉบับ
3. ได้เอกสาร “ร่าง” วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก สมรรถนะหลัก โอกาสเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ 1 ฉบับ

วัตถุประสงค์

1. นักศึกษา และลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ ตลอดจน ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินการของคณะฯในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า
2. เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้รับทราบทิศทางและมีความเข้าใจที่ตรงกัน ในผลการดำเนินการของคณะฯ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 1๑
3. ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินการของคณะในอีก ๕ ปีข้างหน้า และร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และอุปสรรค (SWOT) ในการดำเนินพันธกิจของคณะฯ
4.ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม สมรรถนะหลักของคณะฯ และทิศทางในการดำเนินการในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12

หลักการและเหตุผล

ด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 11 จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ 2559 และเริ่มระยะเวลาของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งจะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 12 โดยจะแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ ๑ จัดทำร่างวิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก และสมรรถนะหลักของคณะฯ โดยดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวัง รวมถึงผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 11 และวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร (SWOT analysis) เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินงานและการบริหารจัดการของคณะโดยยึดตามหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ต่อไป และ ระยะที่ 2 จัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 12 เพื่อเสนอต่อกรรมการอำนวยการและต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ เป็นระยะที่ 1 คือ การจัดทำร่างวิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก และสมรรถนะหลักของคณะฯ ผลจากการจัดโครงการครั้งนี้จะเป็นประโชยน์สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 12 ต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 1)
วันที่ 20 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
************************

วันที่ 20 เมษายน 2559
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เปิดการประชุมสัมมนา
โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
09.00-10.30 น. พบปะคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
10.30-11.00 น. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
11.00-12.00 น. รายงานผลการการสำรวจความต้องการและความคาดหวัง ประจำปี 2559
โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
12.00-13.00 น. พัก อาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2560-2564)
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานบริหารการเงินและทรัพยสิน
14.30-14.45 น. พัก อาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45-16.30 น. ร่วมกันจัดทำ
- จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค (SWOT) คณะพยาบาลศาสตร์
- “ร่าง” วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ รวมถึงค่านิยม และสมรรถนะหลักของคณะฯ
16.30 น. ปิดการประชุม

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th