KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา20 เมษายน พ.ศ. 2559
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

กลยุทธ์ของแผนฯ

1. บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร ภายในคณะฯ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

S6.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด
2.ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความเข้าใจการนำวิสัยทัศน์/ค่านิยม และแผนไปสู่การปฎิบัติในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ผ่านมา และแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะในช่วงต่อไป
2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานและมีพัฒนาการในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง โดยคณบดีได้มีการพบปะเพื่อสื่อสารการทำงานและรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากบุคลากรของคณะเป็นระยะตลอดมา ที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร สมัยที่ 4/2559-2560 จึงจัดโครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean ) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ขึ้น สำหรับอาจารย์และบุคลากรในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ได้พบปะกับคณบดี และทีมผู้บริหาร ได้รับทราบสรุปผลการบริหารในระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดจนทิศทางการบริหารคณะฯในระยะต่อไป และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสสอบถามแสดงความคิดเห็นพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานในทุกภาคส่วน และพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการโครงการ
เรื่อง พบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
----------------

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เปิดการประชุมสัมมนา
โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
09.00-11.00 น. พบปะคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เปิดอภิปรายทั่วไป ซักถามปัญหาข้อสงสัย และเสนอข้อคิดเห็น
โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหาร

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th