KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา27 - 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2559
สถานที่จัด ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และ Vieng Joom On Teahouse
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.10 : การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ด้านความรู้ที่ทันสมัยในการรักษาโรคเบื้องต้นในระดับมากขึ้นไป
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ด้านความรู้ที่ทันสมัยในการรักษาโรคเบื้องต้น
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

หลักการและเหตุผล

คณาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผลิตพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางทั่วไป จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงทัศนคติ เจตคติ เพื่อนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมภายใต้ความรับผิดชอบ และเพื่อให้คณาจารย์มีความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในด้านวิชาชีพ ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป จึงมีความประสงค์ที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น และการใช้นวตกรรมสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการการรักษาโรคเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมและเป็นผู้ร่วมสอนในหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป สามารถนำไปพัฒนาในการทำงานของตนเองด้านการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เข้ารับการอบรมต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ระหว่างวันที่ 27 -28 กรกฎาคม 2558
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และ Vieng Joom On Teahouse
*************************

วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม ณ Vieng Joom On Teahouse
09.00-12.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยแยกโรค โดย
1. ผศ.ดร.เดชา ทำดี
2. ผศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยแยกโรค(ต่อ)
16.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์
09.00-12.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำโครงการชุมชน และการให้บริการอนามัยครอบครัว โดย
1. ผศ.ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา
2. รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำโครงการชุมชน และการให้บริการอนามัยครอบครัว (ต่อ)

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th