KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 (ระยะที่ 1)

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา8 - 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2559
สถานที่จัด ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R 6.8 : ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบวิสัยทัศน์และนโยบายการดำเนินงานของคณะฯ
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวทาง EdPEx เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานและปรับปรุงคู่มือการปฎิบัติงานของงานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
3.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและวิธีปฎิบัติที่ดี
4.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสุข ความผูกพันและความเป็นเอกภาพกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อความสุขในการทำงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อให้บุคลากรของงานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาได้ทราบเพื่อนำไปปฎิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวทาง EdPEx เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานและปรับปรุงคู่มือการปฎิบัติงานของงานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และวิธีปฎิบัติที่ดีในการทำงานระหว่างหน่วยงาน
4. เพื่อเสริมสร้างความสุข ความผูกพันและความเป็นเอกภาพ กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากรงานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความสุขในการทำงาน

หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถสะท้อนภาพรวมของการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างครบถ้วน โดยครอบคลุมแนวคิดของ SIPOC ทั้งในส่วนของคู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์และของหน่วยงานต่างๆ ในคณะฯ สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน และเป็นกรอบที่ทำให้มอง คิด และบริหารองค์กรในเชิงระบบ และช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน และคณะฯ ยังได้กำหนดค่านิยมหลักของคณะฯ คือ FON-CMU นั้น
งานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการดำเนินงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อเสริมสร้างความสุข ความผูกพันและความเป็นเอกภาพ กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากรงานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด

กำหนดการโครงการสัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ โรงแรม ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่
********************

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการสัมมนา และการถ่ายทอดแผนฯ สู่การปฎิบัติ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
09.30 – 12.00 น. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของงานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
10.00 – 10.30 น. พัก – รับประทานอาหารว่าง
09.30 – 12.00 น. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของงานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การกำหนดกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์
รองคณบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพองค์กรและการจัดการความรู้
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
09.00 น. ลงทะเบียนพร้อมกันบริเวณหน้าอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
09.00 – 10.00 น. ออกเดินทางไป อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
10.00 – 11.00 น. นมัสการพระและถวายเทียนเข้าพรรษาเพื่อความเป็นศิริมงคล วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
11.00 – 12.00 น. Check in เข้าที่พักและเก็บสัมภาระ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล
13.00 - 16.00 น. บรรยาย : ประสบการณ์ทำงานและเทคนิคการทำงาน
 กลุ่มที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยากร คุณธัญญลักษณ์ นนทรีย์
 กลุ่มที่ 2 ด้านโสตทัศนูปกรณ์
วิทยากร คุณโสภา กรรณสูต
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์
16.00 – 17.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ขั้นตอนในการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
 ขั้นตอนในการเสนอหนังสือต่อหัวหน้าสำนักวิชา
 ขั้นตอนในการเสนอหนังสือไปยังกลุ่มวิชา
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล
2. นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์
17.00 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 22.00 น.  รับประทานอาหารเย็น
 กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์บุคลากร วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 วัน / เวลา กิจกรรม สถานที่ 07.30 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 09.00 – 10.30 น. นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การปรับปรุงและ การ LEAN กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) กลุ่มที่ 1 หน่วยแผนงบประมาณ อัตรากำลัง หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง กลุ่มที่ 2 หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์ 10.30 – 12.00 น. รับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากวิทยากร คุณธัญญลักษณ์ นนทรีย์ และ คุณโสภา กรรณสูต 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล 13.00 – 15.00 น. สรุป ประเมินผล และปิดการสัมมนา ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์ หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม 15.30 น. เดินทางกลับคณะพยาบาลศาสตร์โดยสวัสดิภาพ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th