KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รับบริการด้วย service mind

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา27 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ แพ Mountain Float เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

1. ตัวชี้วัด R1.6 ข้อ 2.18:บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคนได้รับการพัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าคนละ 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 2. ตัวชี้วัด R6.8 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการ ทั้งหมด (บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า คนละ 10 ชั่วโมงต่อปี)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวทาง EdPeX เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน 2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ 3 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีสัมพันธภาพที่ดีและมีความสุขในการทำงานมีความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร 4 ร้อยละ 80 ของบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงาน

วัตถุประสงค์

1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวทาง EdPeX เพื่อการ พัฒนาและปรับปรุงงาน 2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตบริการ 3. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรแต่ละหน่วยงานในสังกัดงานบริการการ ศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีความสุขในการทำงาน ก่อให้เกิดความสามัคคีและความ ผูกพันในองค์กร

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย” และได้กำหนดยุทธศาสตร์ “การพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล” เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะฯ เพื่อเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากลเป็นพลเมืองดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์มีค่านิยมร่วมกัน 5 ประการ คือ 1) การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 2) ความผูกพันและมุ่งมั่นทุ่มเท 3) การมุ่งเน้นคุณภาพ 4) การทำงานเป็นทีม 5) คุณธรรม อีกทั้งคณะฯ ได้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีหน้าที่หลักในการให้บริการและปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตรทุกระดับที่คณะพยาบาลศาสตร์เปิดดำเนินการสอน และติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง หัวหน้างาน และ/หรือผู้บังคับบัญชาของนักศึกษา คณาจารย์และผู้บริหารสถาบันการศึกษา รวมถึงสถาบันองค์กรภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักศึกษาตลอดหลักสูตร นับตั้งแต่แรกรับเข้าศึกษาไปจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา โดยแบ่งหน่วยงานภายในแยกตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ออกเป็น 5 หน่วย คือ 1) หน่วยปริญญาตรี 2) หน่วยบัณฑิตศึกษา 3) หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 4) หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล และ 5) หน่วยห้องสมุด มีบุคลากรในสังกัด รวมทั้งสิ้น จำนวน 32 คน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้กำหนดให้มีการสัมมนาภายในงานขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะฯ ค่านิยมขององค์กร และกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อให้บุคลากรในงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้รับทราบและเกิดความเข้าใจร่วมกันรวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ในเรื่องของ 1) การจัดการความรู้และการใช้กระบวนการลีนเพื่อปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพงาน 2) การประสานการทำงานและการร่วมมือกันในการทำงาน 3) การสร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการด้วย service mind เพื่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 4) การมีทัศนคติที่ดีต่อกัน และ 5) การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความผูกพันและมุ่งมั่นทุ่มเทต่อองค์กร ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะ และนโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรให้มีการสัมมนางานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง “ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการ ด้วย service mind” ในครั้งนี้ขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการ โครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รับบริการด้วย service mind วันศุกร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ **************** วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 08.45 - 09.15 น. พิธีเปิดการสัมมนา และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดย.. ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 09.15 - 09.30 น. พิธีมอบรางวัลแด่ผู้ที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2558 โดย.. ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ หลังเสร็จสิ้นพิธีขอเชิญถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก อาหารว่างจัดเตรียมไว้ให้ในห้องประชุม (บริการตนเอง) 09.30 – 12.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การกำหนดกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ สำหรับมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดย.. อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 12.30 -13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.30 -16.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รับบริการด้วย service mind” ตามคำขวัญสำนักงานคณะฯ “ทำงานด้วยใจ ตระหนักในหน้าที่ ตอบรับด้วยยินดี มีไมตรีในบริการ” โดย.. อาจารย์ ดร.เสรี ใหม่จันทร์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มช. อาหารว่างจัดเตรียมไว้ให้ในห้องประชุม (บริการตนเอง) วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนพร้อมกันที่บริเวณหอพักนักศึกษาอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 09.00 – 10.30 น. ออกเดินทางไป อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 10.30 – 11.30 น. เยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมล้านนาและนมัสการพระเพื่อความเป็นศิริมงคล ณ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 12.30 – 13.30 น. ออกเดินทางไปท่าเรือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อ Check in เข้าสู่ที่พัก แพภูเขาลอยน้ำ Mountain Float 13.30 -16.30 น. กิจกรรมกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละหน่วยงาน “การออกแบบ และ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยระบบ LEAN) กลุ่มที่ 1: หน่วยปริญญาตรี กลุ่มที่ 2: หน่วยบัณฑิตศึกษา กลุ่มที่ 3: หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กลุ่มที่ 4: หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล กลุ่มที่ 5: หน่วยห้องสมุด อาหารว่างบริการในห้องประชุม 16.30 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 18.00 – 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น 19.00 -21.00 น. พิธีแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/งาน ในสังกัดงาน บริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 1. คุณนภาพร คิดการงาน (หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) 2. คุณวลัยพร ชัยดวง (หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) โดย.. บุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุกคน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 06.00 น. ทำบุญใส่บาตรริมแม่น้ำ (พระสงฆ์บิณฑบาตรทางเรือ) 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 09.00 – 10.30 น. นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละหน่วยงาน “การออกแบบ และ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยระบบ LEAN โดย.. หัวหน้าหน่วยปริญญาตรี หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หัวหน้าหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล หัวหน้าหน่วยห้องสมุด อาหารว่างบริการในห้องประชุม 10.30 – 12.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละหน่วยงาน “การออกแบบ และปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานโดยระบบ LEAN (ต่อ) 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงานในสังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดย.. หัวหน้าหน่วยปริญญาตรี หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หัวหน้าหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล หัวหน้าหน่วยห้องสมุด 14.30 – 15.00 น. สรุป ประเมินผลและปิดการสัมมนา 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง ออกเดินทางกลับคณะพยาบาลศาสตร์โดยสวัสดิภาพ พิธีกรผู้ดำเนินการรายการ 1. นางสุชาดา ชินโชติโสภณ (วันที่ 27 พฤษภาคม 2559) 2. นายอภิชน สมมิตร (วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ช่วงพิธีมุทิตาจิต)

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th