KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และการจัดทำรายงานการดำเนินงาน ของสาขาวิชาฯ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 และห้องประชุมอรุณ มีพานิช ชั้น 4 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ที่ R 1.6 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

9.1 ร้อยละ 80 ของอาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 9.2 ร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการดำเนินงานของ สาขาวิชาฯ 9.3 มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อเสนอผลการประเมินผลการเรียนการสอนและปัญหาการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 7.2 เพื่อวางแผนและเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 7.3 เพื่อจัดทำรายงานการดำเนินงานของสาขาวิชาฯ

หลักการและเหตุผล

ด้วยสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาล ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเตรียมพยาบาลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และหลักสูตรดังกล่าวได้มีการปรับปรุงกระบวนวิชาที่สาขาวิชาฯ รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ของสภาการพยาบาล พ.ศ. 2554 รวมทั้งปรับกระบวนวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยและครอบคลุมทุกด้านที่ผู้เรียนควรจะได้เรียนรู้ และจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษามีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่ต้องปลูกฝังให้เกิดในนักศึกษา ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นี้ สาขาวิชาฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และเพื่อให้มีดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 รวมทั้ง นำข้อเสนอแนะจากผู้สอนและผู้เรียนไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในกระบวนวิชาที่รับผิดชอบ สาขาวิชาฯได้พิจารณาเห็นสมควรจัดการสัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 อันจะนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในปี 2559 และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป

รายละเอียด

โครงการสัมมนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และการจัดทำรายงานการดำเนินงาน ของสาขาวิชาฯ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 17 พฤษภาคม และวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 และห้องประชุมอรุณ มีพานิช ชั้น 4 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 ภาคเช้า ประธานฯ รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง เลขานุการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า 08.30 – 08.45 น. • ประธานสาขาวิชาฯ เปิดการสัมมนาฯ 08.45 – 09.15 น. • การดำเนินงานของสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 (รศ.สุธิศา ล่ามช้าง) 09.15 – 10.15 น. • การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 555724 ภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา พิจารณาจาก มคอ. 5 และการประเมินผล จากนักศึกษา(รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง) • การวางแผนและเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 (รวมทั้งกำหนดประธานกระบวนวิชาและผู้สอน) 10.15 - 10.30 น. • พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 11.30 น. • การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 555725 ภาคเรียนที่1 ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา พิจารณาจาก มคอ. 5 และการประเมินผล จากนักศึกษา( ผศ.ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข) • การวางแผนและเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 (รวมทั้งกำหนดประธานกระบวนวิชาและผู้สอน) 11.30 – 12.15 น. • การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 555791 ภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา พิจารณาจาก มคอ. 5 และการประเมินผลจากนักศึกษา (รศ.สุธิศา ล่ามช้าง) • การวางแผนและเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 (รวมทั้งกำหนดประธานกระบวนวิชาและผู้สอน) 12.15 – 13.30 น. • พักรับประทานอาหารกลางวัน วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 ภาคบ่าย ประธานฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช เลขานุการฯ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง 13.30 – 14.30 น. • การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 555726 ภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา พิจารณาจาก มคอ. 5 และการประเมินผลจากนักศึกษา ( ผศ.ดร. ศรีมนา นิยมค้า) • การวางแผนและเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 (รวมทั้งกำหนดประธานกระบวนวิชาและผู้สอน) 14.30 - 14.45 น. • พักรับประทานอาหารว่าง 14.45 -15.30 น. • การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 555727 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 พิจารณาจาก มคอ. 6 และการประเมินผลจากนักศึกษา และการประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง ฝ่ายการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (รศ.สุธิศา ล่ามช้าง) • การวางแผนและเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 (รวมทั้งกำหนดประธานกระบวนวิชาและผู้สอน) 15.30 – 16.30 น. • ภาระงานด้านการสอนของอาจารย์และแนวทางการพัฒนาอาจารย์ให้มี คุณสมบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ 2559 และเกณฑ์ มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 11.30-16.30 น. ห้องประชุมอรุณ มีพานิช ชั้น 4 อาคาร 1 (ผู้เข้าประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาฯ) 11.30 – 12.00 น. • ประธานสาขาวิชาฯ ชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการดำเนินงานของ สาขาวิชาฯ 12.00 – 13.00 น. • พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น. • การจัดทำรายงานการดำเนินงานของสาขาวิชาฯ 14.30 - 14.45 น. • พักรับประทานอาหารว่าง 14.45 – 16.30 น. • การจัดทำรายงานการดำเนินงานของสาขาวิชาฯ (ต่อ)

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th