KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล ชั้น 6 อาคาร 1
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R 1.10 : การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1 สาขาได้สรุปประมวลปัญหาการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในหลักสูตรฯ 2 สาขาได้รับทราบความก้าวหน้าในการทำการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรฯ 3 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา ได้แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 สาขาได้แผนการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรฯ

วัตถุประสงค์

1 เพื่อประมวลปัญหาการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2558 2 เพื่อติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการทำการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษในปีการศึกษา 2558 3 เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2559

หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ได้มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ขณะนี้การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงควรมีการประชุมเพื่อนำผลการดำเนินการและผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์และการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงได้จัดให้มีการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ความก้าวหน้าของนักศึกษาในในปีการศึกษาที่ผ่านมา และวางแผนการจัดการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชาในหลักสูตรฯที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 นี้

รายละเอียด

กำหนดการ โครงการสัมมนาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล ชั้น 6 อาคาร 1 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ---------------------------------- 08.30 – 08.45 น. -เปิดการสัมมนาและสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ 08.45 – 10.30 น. -อภิปราย ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 10.30 – 10.45 น. -พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 – 12.00 น. -อภิปราย ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2558 12.00 – 13.00 น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 15.00 น. -อภิปราย ปัญหาและข้อเสนอแนะในการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก ข ปกติ และ แผน ข ภาคพิเศษ 15.00 – 15.15 น. -พักรับประทานอาหารว่าง 15.15 – 16.30 น. -วางแผนการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ 2/2559 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก ข ปกติ และ แผน ข ภาคพิเศษ -สรุปผลการสัมมนา

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th