KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร สำหรับคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559
สถานที่จัด ห้องสมจิตต์ ภาติกร อาคาร1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R 6.7 : ดัชนีความสุขของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน R 6.8 : ระดับความผูกพันของบุคลากร

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและรายงานสรุปผลการประชุม

วัตถุประสงค์

1 เพื่อส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรทุกคนของคณะ 2 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในบทบาทหน้าที่ของตน และรับรู้ว่าตนมีความสำคัญในองค์กร ตลอดจนเสริมสร้างการมีความรักและผูกพันใน องค์กร 3 เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการทำงานได้อย่างมี คุณภาพและมีความสุข

หลักการและเหตุผล

ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญที่สุดขององค์กร บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคนทุกฝ่ายนั้นมีความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตน กล่าวคือทั้งคณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเป็นกำลังสำคัญหรือเป็นฟันเฟืองที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนงานของคณะฯให้ดำเนินต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำหนด การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนความรู้สึกมีคุณค่าในบทบาทหน้าที่หรือในงานที่ตนปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและควรเสริมสร้างให้เกิดกับบุคลากรทุกคน โดยพบว่าปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการเกิดความรู้สึกรัก และผูกพันในองค์กรคือการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานในองค์กรเดียวกัน และการรู้สึกถึงการได้รับความสำคัญจากองค์กรและผู้นำองค์กร กรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรเป็นทีมงานบุคคลที่ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ของคณะ มีภารกิจหลัก 3 ประการคือ 1) ร่วมพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นต่อคณบดีและหรือคณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์ในด้านบริหาร วิชาการ บริการวิชากร วิจัย พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นปัญหา พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข 2) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในคณะ และ 3) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย ดังนั้นคณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรจึงได้ร่วมกันพิจารณาและเสนอให้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและเพื่อส่งเสริมให้การทำงานของบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายมีคุณค่าและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ตลอดจนรู้สึกรักและผูกพันในองค์กรต่อไป

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th