KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 (การบรรยายพิเศษ การส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา28 กรกฏาคม พ.ศ. 2559
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

กลยุทธ์ของแผนฯ

6 : สนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ตลอดจนการบริหารจัดการในองค์กร 10 : สนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้สูงขึ้น 11 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (Recruit-Retain-Reinforcement)

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

S6.3 การพัฒนาคณะสู่สถาบันการเรียนรู้ S6.4 จำนวนนวัตกรรมทางการบริหาร R6.9 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด S6.7 ระบบบริหารบุคคลแบบมุ่งผลลัพธ์ที่ครอบคลุมทั้งคณะ S6.8 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.การออกแบบกระบวนการสนับสนุน “การส่งเสริมสนับสนุนการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการส่งเสริมสนับสนุนการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ รับทราบ มีความรู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าในสายงานที่ตนเองสังกัด สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม (การจัดทำ Career path ในแบบบรรยายลักษณะงาน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มีคุณสมบัติพร้อม รับทราบ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถผลิตผลงานแสดงถึงความชำนาญ/เชี่ยวชาญ และดำเนินการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
4. ความพึงพอใจของการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.41
5. สรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำรูปแบบกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ในระบบการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร (Reinforcement) สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านความก้าวหน้าในสายงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการผลิตผลงานแสดงถึงความชำนาญ/เชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อม ดำเนินการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล การผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ การให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ซึ่งการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ทุกส่วนงาน ทุกระดับ เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดำเนินงานตามพันธกิจ แผนกลยุทธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทำให้องค์กรมีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป คณะฯเห็นความสำคัญในการบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกส่วนงาน ทุกระดับ ให้มีศักยภาพ มีคุณภาพ จึงได้มีการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ขึ้นโดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากร (Recruit) การใช้ประโยชน์และธำรงรักษาบุคลากร (Retain) และ การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร (Reinforcement)
ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุน ในสังกัดสายงานทั้ง 5 สายงานของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 112 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 ไม่นับรวมนักวิจัย) แบ่งเป็น ข้าราชการ 9 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 42 คน ลูกจ้างประจำ 22 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 39 คน การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร ให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน จึงมีความหลากหลายตามประเภทของบุคลากร ได้แก่ การสนับสนุนให้ปรับระดับตำแหน่ง ในบุคลากรกลุ่มลูกจ้างประจำ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็น ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในบุคลากรกลุ่มข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็น ระดับชำนาญการ ในบุคลากรกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ซึ่งที่ผ่านมาคณะฯได้สนับสนุนให้มีการจัดทำภาระงานเพื่อปรับตำแหน่งในกลุ่มลูกจ้างประจำตามรอบเวลา และเงื่อนไขการปรับตำแหน่งไปแล้ว สำหรับบุคลากรกลุ่มข้าราชการ ได้มีการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นไปแล้ว จำนวน 7 ราย (ไม่นับรวมเกษียณ) ส่วนบุคลากรกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ยังไม่มีการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้เมื่อได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า มีบุคลากรกลุ่มข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สามารถสนับสนุนให้มีการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ในรอบปีงบประมาณ 2559-2561 อยู่จำนวนทั้งสิ้น 24 ราย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีการดำเนินการส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน จัดทำให้เป็นระบบกลไก มีกระบวนการและแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ยั่งยืน ให้มีการบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ แนวทาง/แนวปฏิบัติที่เกิดผลเป็นเลิศ อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และหน่วยบริหาร งานบุคคล งานบริหารทั่วไป จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาแนวทางการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า และการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน นี้ขึ้น เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ อันจะทำให้คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th