KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคลังและพัสดุสัมมนาบุคลากรงานการเงิน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา29 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559
สถานที่จัด คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงแรม คูลดาวน์ รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R 6.8 : ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการการออกแบบกระบวนการตามแนวทาง EdPEX
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสุข ความผูกพันและความเป็นเอกภาพกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อความสุขในการทำงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อให้บุคลากรของงานการเงิน การคลังและพัสดุ ได้ทราบเพื่อนำไปปฎิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวทาง EdPEx เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และวิธีปฎิบัติที่ดีในการทำงานระหว่างบุคลากรในงานการเงิน การคลังและพัสดุ
4. เพื่อเสริมสร้างความสุข ความผูกพันและความเป็นเอกภาพ กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุเพื่อความสุขในการทำงาน
5. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ รายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ

หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถสะท้อนภาพรวมของการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างครบถ้วน โดยครอบคลุมแนวคิดของ SIPOC ทั้งในส่วนของคู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์และของหน่วยงานต่างๆ ในคณะฯ สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน และเป็นกรอบที่ทำให้มอง คิด และบริหารองค์กรในเชิงระบบ และช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน และคณะฯ ยังได้กำหนดค่านิยมหลักของคณะฯ คือ FON-CMU นั้น
งานการเงิน การคลังและพัสดุ จึงได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการดำเนินงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อเสริมสร้างความสุข ความผูกพันและความเป็นเอกภาพ กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากรในงานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายละเอียด

กำหนดการโครงการสัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปี 2559
ในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ โรงแรม คูลดาวน์ รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
**************************

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559
08.30 – 10.00 น. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของงานการเงิน การคลังและพัสดุ และรวบรวมปัญหาในการทำงาน
10.00 – 10.30 น. พัก – รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบกระบวนการการทำงานตามแนวทาง EdPEX”
โดย นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การกำหนดกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์
รองคณบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพองค์กรและการจัดการความรู้
หมายเหตุ : อาหารว่างรับประทานในห้องประชุม
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559
08.00 น. ขึ้นรถพร้อมกันบริเวณหน้าอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
08.30 – 10.00 น. ออกเดินทางไป อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
10.00 – 10.30 น. เข้าห้องประชุม ณ โรงแรม คูลดาวน์ รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมพักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. บรรยาย : การออกแบบกระบวนการการทำงานตามแนวทาง EdPEX
- กลุ่มที่ 1 งานด้านการเงิน การคลัง
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์ -
กลุ่มที่ 2 งานด้านพัสดุ
วิทยากร นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมแก้ไขปัญหาการทำงาน
 ขั้นตอนในการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
 กระบวนการทำงานของหน่วยงานการเงิน การคลัง
 กระบวนการทำงานของหน่วยพัสดุ
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์
17.00 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 22.00 น. รับประทานอาหารเย็น กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์บุคลากรในงานการเงิน การคลังและพัสดุ
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559
07.30 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 12.00 น. สรุปผลการจัดโครงการ และปิดการสัมมนา “การจัดทำกระบวนการ LEAN กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ที่ปรึกษา : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์
2. นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
15.30 น. เดินทางกลับคณะพยาบาลศาสตร์โดยสวัสดิภาพ
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
08.30 – 10.00 น. จัดทำคู่มือ : กระบวนการทำงานของงานการเงิน การคลังและพัสดุ
10.00 – 10.30 น. พัก-รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. จัดทำคู่มือ : กระบวนการทำงานของงานการเงิน การคลังและพัสดุ (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. จัดทำคู่มือ : กระบวนการทำงานของงานการเงิน การคลังและพัสดุ (กระบวนการทำงานของแต่ละคนด้านการเงินฯ)
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
08.30 – 12.00 น. จัดทำคู่มือ : กระบวนการทำงานของงานการเงิน การคลังและพัสดุ (กระบวนการทำงานของแต่ละคนด้านพัสดุฯ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. จัดทำคู่มือ : กระบวนการทำงานของงานการเงิน การคลังและพัสดุ (กระบวนการทำงานของแต่ละคนด้านการเงินฯ)

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th