KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ “โครงการสรุปการดำเนินงานประจำปี 2560 และวางแผนสำหรับปีต่อไป 2561”

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา26 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ชั้น 2 อาคาร 2 และโรงแรมเชียงใหม่ออคิด
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนงาน ในปีถัดไป 2561

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

9.1 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561 9.2 ผลสรุปการดำเนินงานด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์

7.1. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 7.2. เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2561

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการพยาบาลในด้านต่างๆ โดยปัจจุบันมีศูยน์เฉพาะทางที่อยู่ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ทั้งหมด 9 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ศูนย์วิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม ศูนย์การดูแลสุขภาพจิต ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์ และศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนั้นเพื่อเป็นการสรุปประเมินผลการดำเนินงานและนำปัญหาอุปสรรคมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานในต่อไป จึงพิจารณาเห็นความจำเป็นในการจัดการประชุมประเมินผลการดำเนินงานและวางแผนงานสำหรับปีต่อไป 2561 โดยมุ่งหวังว่าผลการประชุมจะมีส่วนช่วยในการผลักดันให้การดำเนินการด้านการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

รายละเอียด

โครงการ “โครงการสรุปการดำเนินงานประจำปี 2560 และวางแผนสำหรับปีต่อไป 2561” ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ชั้น 2 อาคาร 2 และโรงแรมเชียงใหม่ออคิด ............................. 09.00-12.00 น. อภิปรายผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา โดย คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศ 1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม 2. ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์ 3. ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4. ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ 5. ศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิต 12.00-13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-16.00 น. อภิปรายผลการดำเนินงานในปี 2560 (ต่อ) 6. ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล 7. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ 8. ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ 9. ศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น 16.30 – 20.00 น. อภิปรายวางแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2561 และสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ ความเป็นเลิศทางการพยาบาล และร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด หมายเหตุ : อาหารว่างให้บริการให้ห้องประชุม

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th