KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1)

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีความเข้าใจในหัวข้อที่จัดเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยในยุค Thailand 4.0
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพ
4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสร้างเครือข่ายงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ
5.เพื่อให้ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ที่ทันกาลและทันการณ์กับสังคมในปัจจุบัน

หลักการและเหตุผล

“ประเทศไทย (ไทยแลนด์) 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศ คือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งมีภารกิจสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ในการปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ ซึ่งนโยบาย “ประเทศไทย (ไทยแลนด์) 4.0” ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม จำเป็นต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาตามนโยบาย “ประเทศไทย (ไทยแลนด์) 4.0” เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ครบ 45 ปี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งในปัจจุบันคณะฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการบริหารงาน คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการ โดยมีการกำหนดพันธกิจของคณะฯ คือ 1) จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา 2) ผลิตผลงานวิจัยด้านสุขภาพ 3) ให้บริการวิชาการ และ 4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการผลิตผลงานวิจัยด้านสุขภาพเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญ โดยคณะฯ ต้องผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล สอดคล้องกับปัญหาของสังคมและประเทศชาติ และนโยบายของประเทศที่ต้องการการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย (ไทยแลนด์) 4.0” รวมทั้งเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ด้านการวิจัยทางสุขภาพเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วในศตวรรษที่ 21 ได้

รายละเอียด

โครงการประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0”
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
************************
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.15 – 09.30 น. พิธีเปิดการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพ”
09.30 – 10.30 น. บรรยายหัวข้อเรื่อง “นโยบาย Thailand 4.0 ในกลุ่มเป้าหมาย: สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์”
วิทยากร : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0”
วิทยากร : นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. อภิปราย หัวข้อเรื่อง “วิจัยทางการพยาบาลในยุค Thailand 4.0”
วิทยากร: สภาการพยาบาล
ศ.ดร.วารุณี ฟองแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
ผู้ดำเนินการอภิปราย : ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 17.00 น. นำเสนอผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th