KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ “การวางแผนการดำเนินงาน และติดตามผลงาน ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประจำปี 2561

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 28 กันยายน พ.ศ. 2561
สถานที่จัด คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

8.1 จำนวนข้อเสนอจากศูนย์เฉพาะทางฯ 8.2 จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ 8.3 จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 8.4 จำนวนผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม 8.5 จำนวนนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นใหม่ 8.6 จำนวนนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 8.7 จำนวน Postdoctural fellows

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

9.1 จำนวนข้อเสนอจากศูนย์เฉพาะทางฯ อย่างน้อย 10 โครงการ 9.2 จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ อย่างน้อย 20 เรื่อง 9.3 จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 7 เรื่อง 9.4 จำนวนผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม อย่างน้อย 30 เรื่อง 9.5 จำนวนนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นใหม่ อย่างน้อย 5 ชิ้นงาน 9.6 จำนวนนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 9.7 จำนวน Postdoctural fellows อย่างน้อย 2 คนต่อปี

วัตถุประสงค์

7.1. เพื่อติดตามประเมินผลการดนำเนินงานของคณะกรรมการบริหารของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทาง คณะพยาบาลศาสตร์

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการพยาบาลในด้านต่างๆ โดยปัจจุบันมีศูยน์เฉพาะทางที่อยู่ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ทั้งหมด 9 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ศูนย์วิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีว อนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม ศูนย์การดูแลสุขภาพจิต ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์ และศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2561 จึงพิจารณาเห็นความจำเป็นในการจัดการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเนินงาน โดยมุ่งหวังว่าผลการประชุมจะมีส่วนช่วยในการผลักดันให้การดำเนินการด้านการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th