KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ “โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์” ประจำปี พศ. 2561

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
สถานที่จัด จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

จำนวนผลงานการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 10 เรื่อง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

หลักการและเหตุผล

การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญสุดท้ายของการทำวิจัย อันเป็นการเผยแพร่ผลงานที่ได้จากการวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์หลายประการ การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้รับการยอมรับมากที่สุดในวงการวิชาการ ยิ่งทำให้การเผยแพร่กระจายไปในวงกว้างมากขึ้น ยิ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์มากขึ้น ทั้งเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ปัจจุบันนี้มีวารสารวิชาการจำนวนมากหลากหลายสาขาวิชาที่ให้นักวิจัยสามารถเลือกตีพิมพ์ผลงานวิจัย แต่คุณภาพและมาตรฐานของวารสารแต่ละเล่มจะแตกต่างกันไป มีตั้งแต่ระดับในการตีพิมพ์ได้ง่ายสามารถตีพิมพ์ได้หลังจากส่งผลงานไม่นาน จนถึงระดับยากมากและใช้เวลาในการพิจารณาหลายเดือนถึงเป็นปี วิธีการสังเกตคุณภาพของวารสารก็มักดูที่การเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการเฉพาะทางแต่ละสาขาวิชา ระยะเวลาในการดำเนินที่ต่อเนื่องมายาวนาน สมาคมซึ่งเป็นผู้ดูแลการจัดพิมพ์ และที่สำคัญคือ การพิจารณาจากดัชนีอ้างอิงของวารสารแต่ละฉบับว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด อย่างไรก็ตามปัจจุบันมักอาศัยฐานข้อมูลที่มีการคิดค่าดัชนีอ้างอิง (impact factor) ให้กับวารสารฐานข้อมูลที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและมีดัชนีอ้างอิง (จำนวนครั้งเฉลี่ยของการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในแต่ละวารสาร) มีอยู่หลายแห่ง บางข้อมูลที่เป็นของคนไทยคือ ดัชนีอ้างอิง Thailand Citation Index (TCI) ซึ่งดูแลโดยศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย ส่วนฐานข้อมูลของต่างประเทศมีหลายแห่ง ได้แก่ ดัชนีอ้างอิง SCImago ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier และ ดัชนีอ้างอิง ISI ซึ่งเป็นของบริษัทใหญ่ผู้ให้บริการด้านข้อมูล คือ Thomson Reuters แม้ว่าดัชนีชี้วัดที่นักวิชาการพยายามสร้างขึ้นมาเหล่านี้ก็เพื่อจัดลำดับคุณภาพของวารสารเท่านั้น แต่ยังขาดความสมบูรณ์และมีช่องโหว่อยู่มาก ที่ไม่ควรไปยึดติดมากจนเกินไป แต่ก็ควรนำมาพิจารณาในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ เนื่องในการจัดลำดับมหาวิทยาลัยนั้นก็อาศัยผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ มักอาศัยดัชนีอ้างอิง SCImago ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ ดัชนีอ้างอิง ISI การสนับสนุนหรือเอื้ออำนวยเพื่อให้นักวิจัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ เป็นวิธีหนึ่งในการสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสพัฒนาผลงานวิชาการโดยมีวิทยากรช่วยสนับสนุนให้ผลงานมีความถูกต้องและเหมาะสมกับวารสารที่เป็นสากล โครงการครั้งนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งคาดว่าจะได้หัวข้อ บทคัดย่อ และเลือกวารสารที่เหมาะสม อันนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพต่อไป

รายละเอียด

ครั้งที่ 1 วันที่ 19,23-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 3- 4 พฤษภาคม 2561 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ระหว่างเดือน กรกฎาคม- สิงหาคม 2561 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th