KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาดูงานที่ศูนย์ ประเทศเกาหลีใต้
Yonsei Evidence Based Nursing of Korea Centre : a JBI Center of Exellent At Yonsei University College of Nursing

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
สถานที่จัด ณ มหาวิทยาลัยยองเซ ประเทศเกาหลีใต้
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและสากล
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนานาชาติที่มีอยู่
2 : สร้างระบบสนับสนุนที่เอื้อต่อพัฒนางานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัดที่ S2.3 : จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ทางสังคมระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

8. ตัวบ่งชี้ประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม
-มีการประสานเครือข่ายร่วมกันระหว่างศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ฯกับศูนย์ JBI ที่มหาวิทยาลัยยองเซ ประเทศเกาหลีใต้


9. เป้าหมายวัดความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ (ข้อ 7)
-มีกรรมการของศูนย์เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อย่างน้อยร้อยละ 40
-เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์ 2 ศูนย์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ

10. การประเมินโครงการ/กิจกรรม (ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ)
ระดับความร่วมมือที่ได้รับ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้กรรมการศูนย์ฯได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์กับหน่วยงานในระดับภูมิภาคของประเทศ ในแถบเอเซีย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย: ศูนย์ความเป็นเลิศของสถาบันโจแอนนาบริคค์ (The Thailand Center for Evidence Based Health Care: a JBI center of Excellence) เป็นศูนย์ความร่วมมือในประเทศไทยของ The Joanna Briggs Institute (JBI) ภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการดูแลสุขภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ในแวดวงวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สามารถเพิ่มผลลัพธ์ทางสุขภาพให้เป็นไปตามหลักฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุดแก่ประชากรเป้าหมาย หน้าที่หลัก ของศูนย์ฯ คือ การทำ Systematic review ตลอดจนการจัดอบรมการทำ systematic review การส่งเสริมสนับสนุน และการเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based practice) รวมถึงการให้คำปรึกษา วิธีการค้นหาแหล่งข้อมูลอย่างเป็นระบบและการเลือกใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ รวมทั้งการปฏิบัติการพยาบาล และการบริการทางสุขภาพต่อไป
อย่างไรก็ตามแม้ว่าศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ฯ ได้รับการก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พศ. 2542 เป็นต้นมา แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และมีการปรับ module ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนำเอาหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในทางวิชาการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และศูนย์ฯ วางแผนในการขยายพันธกิจในด้านการนำหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ (evidence implementation) ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาคณาจารย์ของศูนย์ฯให้มีความพร้อมในการทำกิจกรรมเพื่อให้พันธกิจบรรลุวัตถุประสงค์ ทางศูนย์จึงมองเห็นความสำคัญในการนำกรรมการศูนย์ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยยองเซ ประเทศเกาหลีใต้ที่ศูนย์ Yonsei Evidence Based Nursing of Korea Centre: a JBI Center of Excellent พร้อมกันนี้ ทางคณะพยาบาลฯยังร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับนานาชาติ (The 7th Global congress for qualitative health research) ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอีวา (Ewha Woman’s University, Seoul) ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 นี้ ซึ่งทางกรรมการศูนย์ฯจะได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการศึกษาดูงานที่ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์
Yonsei University College of Nursing ประเทศเกาหลีใต้
ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เดินทางจากประเทศไทย
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมประชุมในการประชุมระดับนานาชาติ ในหัวข้อ The 7th Global Congress for qualitative Health Research ที่ มหาวิทยาลัยอีวา ประเทศเกาหลีใต้
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ศึกษาดูงานที่ Yonsei Evidence Based Nursing of Korea Centre: a JBI Center of Excellent ที่มหาวิทยาลัยยองเซ ประเทศเกาหลีใต้
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เดินทางกลับประเทศไทย

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th