KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 2-3 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน

กิจกรรมการประกันคุณภาพ
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา7 กันยายน พ.ศ. 2561
สถานที่จัด ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการองค์กรโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัดที่ S4.1 คณะฯ ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 1

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

8. ตัวชี้วัดประเมินผลสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม
8.1 คณะฯ ได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

9. เป้าหมายวัดความสำเร็จตามตัวชี้วัด (ข้อ 8)
9.1 คณะฯ ได้รับการติดตามความก้าวหน้าและได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ

10. การประเมินผลโครงการ / กิจกรรม (ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ)
การรับการติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx200 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วัตถุประสงค์

1 เพื่อรับการติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงาน EdPEx200 เพื่อให้พร้อมรับการประเมินระดับ 300 คะแนน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศ
2 เพื่อรับฟังข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนิน “โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) รุ่นที่ 2-3 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (education Crieria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้ในการบริหารองค์การอย่างก้าวกระโดดเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการในปี 2558 และจะครบกำหนดการประเมินระดับ 300 คะแนน ในปี พ.ศ.2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 2-3” เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 2-3 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน” จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้มีการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 2-3 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน” จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 2-3
เพื่อชับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน”
วันที่ 7 กันยายน 2561
ณ ห้องยุทธศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

09.00 – 09.15 น. การกล่าวต้อนรับ แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และวัตถุประสงค์การเยี่ยม
โดย อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
09.15 – 10.15 น. การนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
10.15 – 10.30 น. พัก- รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประเด็นการนำเสนอ และแนวทางในการพัฒนาสู่ระดับ 300 คะแนน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภดล ทองนพเนื้อ (ข้าราชการบำนาญ)
อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต (เอกชน)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประเด็นการนำเสนอ และแนวทางในการพัฒนาสู่ระดับ 300 คะแนน (ต่อ)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภดล ทองนพเนื้อ (ข้าราชการบำนาญ)
อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต (เอกชน)
หมายเหตุ : อาหารว่างรับประทานในห้องประชุม
15.00 – 16.00 น. Lesson Learn จากการทำ EdPEx
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภดล ทองนพเนื้อ (ข้าราชการบำนาญ)
อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต (เอกชน)
16.00 – 16.30 น. ถาม-ตอบ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภดล ทองนพเนื้อ (ข้าราชการบำนาญ)
อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต (เอกชน)

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th