KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับฟังการนำเสนอ)

กิจกรรมการประกันคุณภาพ
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สถานที่จัด ณ โรงแรมแคนทารี่่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป็นองค์กรการศึกษาพยาบาลที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ และมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 1 บริหารจัดการองค์กรโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัดที่ S4.1 คณะฯ ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

8. ตัวชี้วัดประเมินผลสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม
- ได้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพตามแนวทาง EdPEx จากคณะกรรมการ

9. เป้าหมายวัดความสำเร็จตามตัวชี้วัด (ข้อ 8)
- นำข้อเสนอแนะฯ จากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ไปจัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพฯ (Quality Improvement Plan)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ

10. การประเมินผลโครงการ / กิจกรรม (ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ)
- ผลการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง EdPEx ของคณะฯ

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับการตรวจสอบและประเมิน
2 เพื่อให้การตรวจสอบและประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หลักการและเหตุผล

     ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกโดย สกอ. ให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 3 และผ่านการประเมินรอบแรกในปีการศึกษา 2558 ไปแล้วนั้น โดยมีข้อตกลงในการดำเนินการระหว่างเข้าร่วมโครงการ คือคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพให้ กับ สกอ. ทุกปี และภายใน 4 ปี คณะพยาบาลศาสตร์จะต้องส่งรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินโดยต้องมีผลการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนน ขึ้นไป นั้น
     ในปีการศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร ได้กำหนดวันเข้าตรวจเยี่ยม คือวันอาทิตย์ที่ 28 และวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบและประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการโครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2561
**************************
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
     ผู้ตรวจประเมินประชุม Consensus Review และกำหนดประเด็นที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ
     (อาหารว่างบริการในห้องประชุม) โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์
08.30-09.00 น คณะกรรมการเดินทางถึงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 1
09.00-09.30 น. ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินแนะนำผู้ตรวจประเมิน และแจ้งวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยม (5 นาที)
      คณบดีนำเสนอบริบทของส่วนงานและการดำเนินงานในความก้าวหน้าในการดำเนินงานในหมวดต่าง โดยสรุป (25 นาที) ห้องประชุมสมจิตต์ ชั้น 2 อาคาร 1
09.30-12.00 น. ผู้ตรวจประเมินสัมภาษณ์ (แลกเปลี่ยนข้อมูล) ร่วมกับทีมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ
     (อาหารว่างบริการในห้องประชุม) ห้องประชุมสมจิตต์ ชั้น 2 อาคาร 1
12.00-13.00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน ห้องพักผ่อนสำหรับอาจารย์และบุคลากร
13.00-15.30 น. ผู้ตรวจประเมินประชุมสรุปผลการประเมิน และวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strength) และโอกาสในการพัฒนา (OFI)
     (อาหารว่างบริการในห้องประชุม) ห้องประชุมสมจิตต์ ชั้น 2 อาคาร 1
15.30-16.30 น. ผู้ตรวจประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ทีมคณะกรรมการบริหารประจำคณะและบุคลากรผู้ที่สนใจ
     ผู้เข้าร่วม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรผู้ที่สนใจ
     (อาหารว่างบริการในห้องประชุม) ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช

หมายเหตุ
1. อาหารว่างรับประทานในห้องประชุม
2. กำหนดการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3. ผู้ประสานงานประจำคณะ: นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์ โทร 053-936011

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560

1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ภญ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ กรรมการ
3) คุณทิวา สุวรรณภูชัย กรรมการ
4) รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ กรรมการ
5) คุณอภิญญา เทพสถิตย์ เลขานุการคณะกรรมการ
6) คุณธิดารัตน์ ดีวงศ์สาย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th