KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เข้าเยี่ยมชม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา17 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 รายละเอียด  

รายละเอียด

กำหนดการศึกษาดูงาน
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561
ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*************************************
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
09.00-9.15 น. ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดย ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.15-10.00 น. แนะนำความเป็นมา วัตถุประสงค์ การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ. ดร. สุสัณหา ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
09.15-10.00 น. แนะนำ ศูนย์การพยาบาลเฉพาะทาง จำนวน 9 ศูนย์
- ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
- ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์
- ศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น
- ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ
- ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช
- ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม
- ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
- ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงาน ภาคเหนือ
โดย ประธาน/ตัวแทนศูนย์การพยาบาลเฉพาะทาง แต่ละศูนย์
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. ข้อเสนอแนะ แนวทางการการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง
โดย ศ. ดร. สุสัณหา ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
16.00-16.30 น. เปิดโอกาสให้ซักถาม และ สรุปและกล่าวขอบคุณ
โดย ศ. ดร. สุสัณหา ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
9.00-12.00 น. อภิปรายและศึกษากระบวนการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้านการจัดการ โรคเรื้องรัง
โดย ผศ.ดร.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ และคณะ ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
12.00-16.30 น. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรัง
โดย ผศ.ดร.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ และคณะ ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th