KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารการพยาบาล

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน (Teaching-Learning Excellence)
กลยุทธ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรม

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัดที่ S 2 : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ การเป็นพลเมืองโลก
RL6 : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นพลเมืองโลกและประกอบอาชีพในอนาคตโดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ป ตรี, โท, เอก)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

2. ตัวบ่งชี้ประเมินผลสำเร็จของโครงการ
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในระดับมากขึ้นไป
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลในระดับมากขึ้นไป
3. เป้าหมายวัดความสำเร็จตามตัวบ่งชี้
1) ร้อยละ 80 ของกิจกรรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในระดับมากขึ้นไป
2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global citizen ตามจุดมุ่งหมายของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการบริหารองค์การพยาบาลและองค์การสุขภาพ มีความรู้ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาฯและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงาน การวิจัยที่นำไปสู่การแก้ปัญหาได้จริง มีจริยธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม มีความเป็นผู้นำทางการบริหารงานองค์การและ การบริการด้านสุขภาพ และสามารถพัฒนาองค์ความรู้และการบริการพยาบาลที่ได้มาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการพัฒนานักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้ามาเรียนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาด้วยดำเนินการตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรฯ สำหรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 มีนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รหัส 61 แผน ก ข ภาคปกติ จำนวน 8 คน นักศึกษารหัส 60 แผน ก ข ภาคปกติ จำนวน 8 คน และแผน ข ภาคพิเศษ จำนวน 15 คน ซึ่งนักศึกษามีเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี คือไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว สาขาวิชาฯจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยแยกเป็น 10 กิจกรรมย่อยคือ 1) กิจกรรมการเชิญวิทยากรภายนอกมาสอนในกระบวนวิชา 558752, 558757,558758 2) กิจกรรรมการศึกษาดูงานโรงพยาบาลในต่างจังหวัดกระบวนวิชา 558748 3) กิจกรรมการนิเทศการฝึกปฏิบัตินักศึกษาในโรงพยาบาลต่างจังหวัด 558749 4) กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพในการเขียนตีพิมพ์ 5) กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่รุ่นน้อง 6) กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 7) กิจกรรมการสนับสนุนการเข้าประชุมอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางการพยาบาล 8) กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) กิจกรรมพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 10) กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพลเมืองโลก เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th