KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่อง การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 350 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการประกันคุณภาพ
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 19 กันยายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการ (Management Excellence)

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวบ่งชี้ที่ RM43 : ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

8. ตัวบ่งชี้ประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม
- ได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการทำงานจากที่ปรึกษา
9. เป้าหมายวัดความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ (ข้อ 8)
- ได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการทำงานจากที่ปรึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคณะฯ

หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนิน “โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) รุ่นที่ 2-3 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (education Crieria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้ในการบริหารองค์การอย่างก้าวกระโดดเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการในปี 2558 ซึ่งจะครบกำหนดการประเมินระดับ 300 คะแนน ในปี พ.ศ.2562 รวมทั้ง คณะฯ มีเป้าหมายระดับคะแนน 350 ในปี 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่งตั้ง อ.วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต เป็นที่ปรึกษาโครงการ และ รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ เป็นที่ปรึกษาภายในหน่วยงาน โดยมีกำหนดวันลงพื้นที่ให้คำปรึกษา จำนวน 8 ครั้ง นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่อง “การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานสำคัญเพื่อการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 350 คะแนน” ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

1
 • วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
 • การทบทวนระบบงานของคณะฯ เพื่อกำหนดกระบวนการหลัก หรือสนับสนุน

 • 2
 • วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

 • •
 • การกำหนดข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการทำงาน

 • •
 • การออกแบบขั้นตอน กำหนดรายละเอียดของกระบวนการสำคัญ

 • 3
 • วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
 • การดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการ

 • 4
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
 • การบริหารกระบวนการ กลไกการควบคุมประจำวัน

 • 5
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
 • การกำกับติดตามและการแก้ไขข้อผิดพลาดในกระบวนการ

 • 6
 • วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 256
 • 2 การกำกับติดตามและการแก้ไขข้อผิดพลาดในกระบวนการ

 • 7
 • วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
 • การติดตามประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ

 • 8
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
 • Feedback Analysis & planning for next cycle 

 •    
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th